Taj geiz taj wa พิมพ์ ส่งเมล
Image Taj iz neif kai wai taj le p'waidaf Pgaz K'Nyau kauv gaz daiv baf sav hku dauv hsomof hti hsomof hsav dauv pax auz le p'taj of moo av pooz. Hpai p'of div le hauf hkof hkle av hka iz neif, p'baf gux klaiv cez maz taj geiz taj wa dauv of dauv taj cooj taj nax K'caj Ywaz le av gej av klez neif lauz.
< ก่อนหน้า