Tajsavwif: Aifkwi dauv maz Ywaz av tajmaz 2014 พิมพ์ ส่งเมล

"K'aif dauv Maz Ywaz av tajmaz" 2014

Tajsavwif t'hplef iz neif, av miz le "Amare Et Sevire"
kai wai Latin av kwauj, av hkaup'nyau le
"K'aif dauv Maz Ywaz av tajmaz" Bradef.Sakda,S.J.

htuvhtauf kei auz le pgaz k'Nyau av kwauj,
dauv uf s'kauv wai dauv af gomauf Bradef. Bev, S.J. neif lauz

***Tajsavwif le n'najhoo t'hplef iz neif, taj k'toz lofmaj waidaf t'tau
dauv p't'lai kei au div iz neif lauz."K'mazcez Ywaz" neif p'baf t'lai kei au le "Maz Ywaz av taj maz" neif lauz.

ถัดไป >