Lix Geij htiv qai laj พิมพ์ ส่งเมล

ImageLix “Geij htiv qai laj” t’beif iz of htauf wai daf le moj dof, paj dof, s’raf dauv pgaz ba Ywaz hpo av hkef sav t’nauz of hpgof tai s’kauv taj dauv duf lauz qoo hsauf lauz pgoz laux sav le k’maz htauf auz neif lauz. Taj maz htauf lix t’beif iz av taj p’nyof meij wai daf, div sauv k’k’tauz keiz dauv maz hsoof htauf keiz Pgaz K’NYau av kwauj dauv av luj av laj, heif le av of gej hsov klez tuz lauz le hpo coz liz coz neif lauz.

“Geij htiv qai laj” aif dauv tooj laux pgaz kauv gaz daiv le av baf sav kwaiv htauf taj geij baf qav dauv Pgaz K’NYau av luj av laj t’miz laj laj, div sauv dauv kwauj, gix geij, taj cooj taj nax, hta, taj leplez, taj k’toz do, muj waiz, taj of taj hsov, taj hoov htauf wav lauz le muj sau bau sau dauv taj boof taj ba meij geiz neif lauz. Baf hsaf taj kwaiv seif t’hpaf neif, k’meij wai htai daf pgaz kwaiv taj hpo av taj hsomof daf wai t’gaz av gauj. T’lof le “Geij htiv qai laj” hsomof div sauv auz dauv tooj laux wai htaubo baf lauz.  

 

…………

Hsge taj kwaiv dauv tai s’kauv taj hkauhplo le :

Nauf toz co: 053-818622, 086-7860810

e-mail:

 

 

 

 

 

 

Lix hsgenux

 

Of mux hsov pez dau puj waij pgaz hpav lix hpo kauv gaz.  “Geij htiv qai laj” le av of le n’cu loz t’beif iz meij wai av hkauf htiv t’beif lauz. T’hkluv le av hai kaihtauf div baf neif, pgaz maz htauf lix hpo of hpgof tai s’kauv taj t’bluv blau le taj suv klaiz duv of htauf lix t’beif iz av gauj. Dauv av hkai iz kaihtauf wai daf le av hkauf htiv t’beif div le n’htif av sauv iz neif lauz.

“Geij htiv qai laj” av taj muj laj kwaj co le av yiz av yaux neif, meij wai k’re k’roz htauf keiz, maz hsoof htauf keiz dauv duv of gej hsov klez keiz Pgaz K’NYau av kwauj dauv av luj av laj le av geiz t’miz laj laj. Meij le p’cooj nax le av meij K’caj Ywaz av taj heif saz le p’wai Pgaz K’NYau av gauj neif lauz.

P’aif dauv le dau puj waij pgaz hpav lix hpo kauv gaz daiv hai tocez maz cez laux sav le klai t’bo laj laj div sauv “Geij htiv qai laj” k’hka av hkauf laiz taj soonya, k’of dauv pgaz yix yix htau htau dauv k’laiz tuz wai daf le av taj muj laj kwaj co div av baf taj pax lauz auz av sauv neif lauz.

 

Paj dof Pauloo Hsgeilaz

Pgaz kwaj hswai taj maz htauf lix av hki

 

 

 

 

Taj sav wif

1.       Lehtiv lesau Ywaz teilauz, tei moohkof dauv hauf hkof lauz. Ywaz tei taj kauv miz kauv myo, tei k’tej meij hauf hkof hpo. Ywaz tei pgaz av k’lux a, soof lauz taj geiz le av sav.

Div sauv hauf hpo kauv gaz, duv hpla taj geiz Ywaz heif saz.

S’kuz k’lux hkailex kla, wav triv hauf hkof dau beif nya.         

Uf htauf hta civ p’trez Ywaz, le av kwauj daf wai kauv gaz.

            K’lux K’NYau seif kauv gaz, uf p’trez Ywaz K’NYau hta.

            Uf k’lux gaz hta uf t’lauz, Ywaz k’naf t’mux ceij kauv.

2.       Taj geiz le Ywaz heif saz neif, of wai daf kauv miz kauv cei. Pgaz NYau t’k’lux iz neif, lauz cez ceij kauv le Ywaz tei.         

Taj geiz lauz lav of t’miz, k’lux gaz kla qu t’htif.                      

K’lux taj geiz mei hiv qax, div hiv qax Ywaz taj heif saz.         

Taj aif tocez keiz k’lux, meij taj baf Ywaz av sav hku.            

Maz lauz maj k’lux Pgaz NYau, t’baf Ywaz av taj sav lau.

           

Taj sav wif t’hplef iz baf taj htuv htauf auz le Paj dof Seif hai hpai av kai div paj dof av hka. P’teij lauz auz hpai iz meij le av loz laux sav dauv lix t’beif iz av taj p’nyof le p’baf geij keiz p’htiv p’laj dauv loz laux sav dauv Taj of hpgof K’re Cauhsgi av taj sof taj sau le pgaz kauv k’lux daiv le hauf hkof hkle iz meij wai K’caj Ywaz av taj baf tei. K’lux Pgaz K’NYau ceij kauv baf K’caj Ywaz teilauz auz dauv pax kai wai le taj hkof taj k’yaz le av wai heif saz neij pgaz. Maz sav div neif av qo, Pgaz K’NYau hpo kauv gaz daiv baf soof hku sav hku le taj hkof taj k’yaz le K’caj Ywaz heif saz neij pgaz iz dauv baf gux klaiv cez k’tauz dauv maz dof htauf htauhtauf auz lex soof lex sav. Div neif mav k’baf wai K’caj Ywaz av sav dauv av wai k’soof hku sav hku taj dof mav lauz.

Pgaz kwauj & P’kwauj

… Pajdof  Pauloo Hsgeilaz ...

 
 
 


Lix cauhsgi lix lehtiv lesau av hsedof 2, av hsehpo 19-20 tai wai daf div iz, “K’caj Ywaz hivneij haufhkof dauv ke kaihtauf wai le tajhpoqaf le av kai tajmizlax kauv miz, qux dauv k’yaij htof le av yooz le moo hpavhpau hkailex, av wai hai hsgehpgof wai tajhpoqaf seif t’hpaf iz le pgaz k’nyau av of, divsauv av k’kwaj wai le pgaz k’nyau neif k’yuj heif tajhpoqaf seif t’hpaf iz av miz div laif neif lauz. Tajhpoqaf kauv miz daiv av miz of wai div le pgaz k’nyau yuj heif auz av sauv, pgaz k’nyau yuj heif hsafhpo kaujhpo le pgaz lujde auz av miz, htof le av yooz weijwau le moo hpavhpau av miz, qux dauv tajmizlax hkailex av miz”.

Y’htuvhtauf lix cauhsgi t’hse iz, meij le y’lofbaf tai htauf tajhsomof t’miz, le av meijwai daf, K’caj Ywaz teilauz pgaz k’nyau heif le av of dauv av hkofnoox hkofpleiz, of dauv taj hsomof, of dauv taj koofhtauf hpavlauz, of dauv taj seifnya najpej, of dauv taj hku taj hsga. Av qo neif, p’k’htif le taj kauv miz daiv le av ofhtauf kaihtauf wai, qux dauv pgaz k’nyau kauv gaz le av ofhplaiflauz neif, pgaz k’nyau yuj neij kauv neij wai av miz sei hkailex lauz.

P’taj k’toz, p’kwauj le Pgaz K’NYau soo auf wai le muj hkai iz neif, kai tajk’toz le p’hpi p’hpu, p’moj p’paj seift’hpaf kauvhtauf yujhtauf neij daf wai, dauv tajk’toz baf htif htif k’hsefse auf pgaz kwauj le av gaz k’of ceijkauv. Bafhsaf y’hsofmof le divsauv p’kwauj su t’lauzmaj t’geiz, dauv p’kwauj k’of a htauf dauv of klez htau wai neif, naz naz pgaz pgaz p’su t’kef le kauv neij yuj neij taj k’toz le av haipej htauf le av sausau t’geiz!

Le tajmeij tajtau av pooz neif, p’k’soo auf htai le p’kwauj daf wai hkailex neif, av myo le k’t’sei baf, meij le p’of klaufklai dauv pgaz av gaz av qo neif lauz. Bafhsaf p’mei aifdauv taj nyau, p’hsefse auf htai le pgaz kwauj hkailex neif, tajbafyof le p’kwauj k’lauzmaj neif of wai a ceij. Av qo neif, p’wai daf kauv gaz p’k’baf hsomof cez dauv p’k’baf tocez mazcez laux sav, p’k’baf soo auf keiz p’kwauj hsoof t’caiv, a t’caiv, divsauv k’kai wai taj k’tauz keiz taj kai Pgaz K’NYau, k’tauz keiz p’taj ofmoo, k’tauz keiz p’kwauj, k’tauz keiz p’luj p’laj le av geiz av wa hkailex neif lauz. 

Le taj mazhtauf lix “Geij htiv qai laj” le av hkaufhtiv t’beif iz neif, y’k’tai hplahtauf taj k’toz le av kai pgaz kwauj dauv p’kwauj 3 hplef le av meij wai:

Pgaz kwauj

P’kwauj

1.      ????????? (?????) ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????? ? ??????????????? ?????????????????

1.      Lix hkauyiz (Tajmiz); Av hkau p’nyau meij wai lix le av tai bafqav dauv taj k’toz le av of dauv av hkaup’nyau yiz dauv yaux.

2.      ?????? (?????) ?????????????????  ?????????????

 

2.     Lix moz laiz (Tajmiz); Av hkau p’nyau meij wai lix le av duv naifhpla heif pgazhpavlixhpo bafqav dauv tajgeij tajkloz le av of le lix av pooz. (Htif hklei hpai kwaj lix mozlaiz.)

3.     ???? (?????)  ????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

3.     Lix hsgenux (Tajmiz); Kai wai daf taj civ taj k’toz le pgaz mazhtauf lixhpo duv seifnya najpej pgaz hpavlixhpo le lix t’beif dauv t’beif av htaufhtiv hkaufloz, dauv av soof av saf le av hai kaihtauf wai daf neif lauz.

 

            Taj kwaiv taj geij av hkof “Pgaz kwauj & P’kwauj” t’yuj nya iz, kai wai tajkwaiv le av hkaufhtiv t’blau le y’gauj lauz. Y’tajp’nyof neif meij wai divsauv p’heif koof heif hpav laux p’sav bafqav le tajkauv tajyuj neij taj k’toz le av sau. Av qo neif, y’hsemujlaj le pgaz koofbaf koofsei hpo kauv gaz k’mazcez yaz bafqav le tajmaz t’hsoov nya iz lauz.

Image

 

 

 

 

 

 

 

Taj kai paux muf

 

 

 … Moj dof Seisili-a Lawa Poolu …

           

Le y’gauj neif, taj kai paux muf dauv paux hkwa of wai le Ywaz p’K’caj htai t’gaz qau av taj koof baf koof sei av pooz neif lauz. Taj kai paux muf dauv paux hkwa t’meij taj dof hsiv hpgi qe nau t’miz baf, meimeij t’hkau kai wai taj le taj pgaiz le pgaz hauf hkof hpo av pooz le Ywaz suv klaiz wai div sauv k’kai tiz s’kauv dauv nauj t’gaz qau neif lauz. P’naj hoo baf pgaz tai wai lenya le paux hkwa maz dev sei, baf hsaf av wai mei t’htauf pgaj div baf neif av dev t’of div baf dauv of le dev t’klez baf. Baf hsaf dev t’hplef mei of htai paux muf, paux hkwa mei t’of baf neif, taj yoov taj yauf t’of baf. Taj iz sof lo pgaz le paux muf dauv paux hkwa le hauf hkof dau hplef nya iz k’baf hpuv htauf hauf kwi laux av sav htaubo lauz. Taj le av geiz dauv av krev av baf meij wai taj soof mi sav mux dauv taj baf p’sav le p’taj kai taj le Ywaz heif kai pgaz. Paux muf av sav of t’hplef dauv paux hkwa av sav of t’hplef div sauv sauv, t’krev le pax dof hsiv p’taj kai paux muf paux hkwa baf. Meij le pgaz hkailex le hauf hkof hkle iz av moj meij wai paux muf dauv av paj meij wai paux hkwa neif lauz.

Le y’gauj neif, y’civ bluv K’caj Ywaz le duv kux htauf pgaz le paux muf dauv soof mi sav mux le p’taj kai paux muf iz lauz. Taj t’miz miz le p’taj kai paux muf maz wai t’sei t’neij baf neif, p’qei paux hkwa le p’hkof p’qez av taj maz cez dauv av waiseif t’s’me pgaz baf. Taj iz duv hpuv seif nauf pgaz le taj kai paux muf paux hkwa av bluv av hpgof htaubo lauz.

Le y’gauj neif, y’civ bluv K’caj Ywaz htaubo le p’taj kai paux muf dauv taj kai k’lux pgaz k’cej hkof hpo neif lauz. P’mei kwaj taj baf tei le hauf hkof hkle iz seif hpav dof of dauv av sif av hpau geiz mav, nauf hpo miz hpo le av maihtauf of dauv av sif av hpau qi qi laz laz wai dof mav. Div neif ceij kauv p’t’gaz dauv t’gaz, t’k’lux dauv t’k’lux kai wai div Ywaz av sif av hpau, av taj baf tei le av qi av laz av sauv neif lauz.

Baf hsaf pgaz of t’nauz nauz le t’baf av sav le Ywaz av taj heif kai auz neif baf. Ywaz heif kai auz le paux muf, meimeij av k’caj t’hkau baf sav le kai paux hkwa. Ywaz heif kai auz le paux hkwa meimeij av k’caj t’hkau baf sav le kai paux muf. Taj maz av sav div iz baf m’taz laif?

Mauz p’k’soof mi sav mux le p’taj kai div le Ywaz av taj heif lauz pgaz av sauv dauv civ bluv baf keiz Auz t’keij!

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taj k'toz do

 

 

… Hpilipoo …

 

 

“Htof auf lauz keiz av dif, hsau auf lauz keiz av hpo.”

Baf t’blau blau Pgaz K’NYau htif wai daf le hsau moj pgaj neif hplav lauz auf keiz av dif dauv av hpo. Taj iz t’meij av gax lauj gax klai baf. Taj le av meij av gax lauj gax klai neif, meij wai hsau moj pgaj baf hukeiz, nyav keiz dauv aif kwi av dif av hpo lauz.

Taj k’toz do iz pgaz tai auf do dauv duv hpuv seif nauf htauf taj hkof taj naj baf t’nauz nauz div sauv dauv kauj hkof, weij hkof, sausau, saucau, hkwaij, aubautau dauv sav pgaj le av pehsge taj le klai t’tau t’loz baf, auf biv auf ble taj le klai bef tauz dauv taj maz cez tuz lauz of pgaz hif hpo qauhpo t’le le pgaiz pgaiz lez baf. Taj iz lauz gax wai div av waiseif auf lauz keiz av hpo av liz daf wai av sauv neif lauz.   

Image

 

 

 

 

 

Taj ba           … Paj dof Caumeme …

 

Hpai y’hav of s’kauv pgaz hif hpo av hka neif, pgaz cav yaz t’bluv blau baf qav dauv le: “Taj boof taj ba neif av meij ceij m’taz t’miz laif, av kai ceij m’taz t’myo laif, ba ruj ruj aih naj t’pej, pgaz ba dauv pgauj pgauj leplez li li, n’tai guz kwaj yaz aijh, lauz hsau daf taj le su kai s’raf, paj dof seif t’hpaf iz?”

A qo neif, hpai y’taihse auz le htav hkof av hka neif civ le av kau neif, nyau neij div le y’kwaiv htauf auz le lix maix hplef htuj lauz. Baf hsaf y’k’cav htauf neij hsoof kwaiv dauv kwaj div le y’tai s’kauv dauv pgaz auf cav yaz le av pooz kwix li div iz lauz.

Taj boof taj ba kai taj of moo, p’plaj kwix cookwix t’sei baf. Pgaz le av tez kwix wai seif t’hpaf neif mei kwaj hti hti neif, lauz gax le av taj of moo t’koo t’lez baf. Pgaz sav pgaj t’gaz taicez yaz tai wai div iz: taj of moo dauv taj ba kai taj t’lof qau, div hta tai wai le:  “Kox yo (hplauf hki) av pooz lauz k’lez, taj of dauv pgauz miz pgauz hte. Seif of de av gij, dev of de av htoof, pgaz k’nyau of de av sav. Taj boof taj ba mei t’of baf neif, n’k’htof taj dwav taj, hsauqoo hsauqau taj t’baf nau t’blau lez baf.”

Taj ba kai taj of moo av klai, sav av taj htef gej av htoof, meij le pgaz kauv gaz daiv t’of moo qodo baf, k’baf of gaiz ceij kauv. Hpai le p’of gaiz av hka neif, p’k’htef sav le taj ba. P’k’tai le taj cooj taj nax, taj sof taj sau, taj hti taj tau ah, kwaj le t’coz dauv t’coz, t’k’lux dauv t’k’lux k’yuj keiz wai av miz neif lauz.

P’kwaj keiz dauv le Pgaz ba Ywaz hpo tai wai daf le: Taj ba (Religio) meij wai taj poz rei blav laux sav dauv p’K’caj (Ywaz) pgaz le av teikaihtauf pgaz, aif kwi pgaz, sof keiz saukeiz pgaz. Pgaz miz pgaz pgaj, wi, pgaz klaiz qoo klaiz hpauv taj (judges) t’coz baf t’coz tuz lauz le av Hpohkwa Yeisoo Kri le av pax tauj neij pgaz taj p’nauf le pgaz hauf hkof hpo seif nya wai geiz t’hka meij wai htoof cunya neif lauz.

1.      Htoof cunya maz nauf qax pgaz. Pgaz le av dauv seicau av sav le av nyapgaj li. Sauhka k’maz htoof cunya av taj p’nauf le av hkof saf, maix hkli, naj, htav hkof, hpiv baf hkof, dauv sav napgaj, qux dauv taj htuk’hpaf le av civ wai “Nauf baf Ywaz, quhtif Ywaz av taj qilaz, k’naf Ywaz, sof sau taj loz taj tau, wi yauv mooda tau tau loz loz dauv htef sav le Ywaz”.

2.      Htoof cunya pax cauhsgi pgaz, pax caif pgaz dauv maz pooz maz hplaiv pgaz dauv taj hav gauz. Meij le p’k’baf of moo of gaiz le hauf hkof hkle div pgaz gaz av sauv. P’hav hsgaiv t’pooz baf. P’baf of dauv pgauz miz pgauz hte (kox yo av pooz). Htoof cunya av taj maz nauf iz maz cez pgaz le of sei lauz.

3.      Htoof cunya duv nauf baf pgaz le Ywaz heif co heif k’mauz pgaz maz nez taj e taj sau. Lauz hsau daf taj le sav av taj cav htauf av taj hoov taj gaiz. Meimeij pgaz sav pgaj av taj htuk’hpaf civ wai le: “Maz n’cohsoof maz n’miz pgiz, maz n’soov yauf maz n’seif plaiz, …”

            A qo neif, taj ba kai pgaz hauf hkof hpo av taj htauv sav dauv duv hplahtauf wai le av kai taj p’nauf le p’htif auz sei. Pgaz le av cooj nax wai, boof wai ba wai taj ba t’miz geiz t’miz geiz neif, k’maz taj p’nauf le taj ba t’miz neif av taj p’nauf daf av wai neif lauz.

ß ß ß ß ß ß ß

Taj leplez :  " Dau ma waz maz kaz s'kauv taj "

 

 

 

… Hpilipoo …

 

            Pgaz dau ma waz of wai hki gaz. Of muj t’niz av waz tai wai le sa k’laiz maz kaz taj. T’hkluv le av laiz div baf av ma pgiz hkof luj hti auz le hpoov hsif saf s’yau bau dauv nauf neij wai av htef hkof maux pooz taj hkailex le av lof baf wai. Wiz dauv hkalauz av hkauf laiz taj lauz.

            Hpai av waz laiz taj av hka, av ma of hif maz mooda le av lauz baf auz kauv miz daiv le le pgaiz pgaiz. Div sauv dauv def hti, hpau meiz, buf lauz htauv, hpauf lauz hsau, hkwai dev, lauj mi lauj da, dev hpauhkof dev hpaulax, dev hkof dev qez. Dauv av nauj k’caj daf wai auf luj hti, pgiz hkof pgiz naj k’hsgaudau. Av waz le av laiz maz kaz taj soonya paz neif, maz kaz htauf geiz mav. Dauv tuz meij hsa taj qez lex t’blau neif keiz wai soo hif lauz.

            Keiz tuz le dev av ma htif le av maz kaz taj auf baf div neif dauv tai baf auz le: “Taj le n’maz kaz auf baf neif, meij le y’maz cez naz lauz.” Av waz t’hkau sav htauf taj dof mav dauv civ hse av ma le: “Y’laiz maz kaz taj htai t’gaz, n’tai le n’maz cez yaz av klai of div laif?” T’blau neif, av ma t’taihse auz nau t’miz lez baf.

            Lehki k’dauv t’blau av waz tai wai le sa k’laiz maz kaz k’dauv taj div av lauj lauj. T’blau nya iz av ma t’nauf neij av htef hkof maux pooz, t’pgiz hkof luj hti auz lez baf. Dauv hpai av laiz maz kaz taj av hka neif, av ma of le dev t’maz taj nau t’miz lez baf. Dev pooz, lauj mi lauj da, dev hpauhkof dev hpaulax, dev hkof dev qez baf htof waiv biv hsau waiv be kwix auz hkailex. Htauv hpo, hsau hpo t’auf baf av hsaf baf dauv qof si qaisi nav dof mav. Htaineif t’kav div baf av nauj k’caj t’pgiz hkof luj hti, t’hkwi hkof hkwi naj dauv av hkof saf hpuraj hpuru htaisauv hsausuv t’hplef lauz. Av waz t’hkau div maz kaz taj div lauz hoo. Tuz av tux av taj laix taj kaz lauz hoo kwix wai hkailex dauv keiz keiz soo hif le cu yaj hkau paz lauz.

            Keiz tuz le dev htif av ma hseif nauz le qau htiv hkof av hkof saf hpuraj hpuru dauv toj keiz wai t’neij lez baf. Dauv htif ceij kauv wai le av dev baf htof waiv biv hsau waiv be kwix auz hkailex. Av ma sikwaj av waz le: “N’laiz maz kaz maz sav div laif?” Av waz civ hse auz le: “Paux muf pgaj eh, t’klau lez baf.” Av ma taihse auz le “Civ mauz naz, n’laiz maz kaz taj lenya t’blau neif y’maz cez naz ceij.” T’blau nya neif av waz nauf baf lauz keiz av sav. Cav htauf keiz hpaineif, av wai pax yoov pax yauf dauv nax baf keiz av ma dauv av moo av da le av meij wai taj maz le dev hkof lauj pooz kai taj maz le av lof dof ceij kauv. Dauv duv dwaif civ e, pax hpuf pax hsiv av ma dauv av moo av da t’boof nau t’blau lez baf.

***********************

           

Y’naj hoo paux hkwa duv dwaif civ e paux muf t’lauj lauj le: “Paux muf qaulau, paux muf pgaj hposaf ho qaulau k’naf auz t’geiz, paux muf neif av t’wiz htauf taj hpiv taj maz baf.” Baf hsaf y’htif le paux muf neif, maz taj a miz a neij paux hkwa, gaiz htef maz kaiz meif oo, hpau auf meiz, def au hti, yauj auf bu, buf lauz htauv hpauf lauz hsau, maz lauz meiz, seiqej keiz s’pez lauhkau, hkwai dev, kwaj av hpo, hpau htauv hsaf, maz seif muj, hsguf taj, … Meimeij paux hkwa neif cgaz gaz le av maz cez paux muf av taj seif t’hpaf iz lauz. Meij le taj maz sav div iz av qo, av hkau p’nyau le paux hkwa Pgaz K’NYau neif pax hsiv dauv hsauf be paux muf a mav div lauz.

            Taj iz meij wai taj le av t’baf K’caj Ywaz av soof av sav baf. Meij le paux muf dauv paux hkwa div le K’caj Ywaz teilauz av waiseif av sauv neif, kaiwai Ywaz av keij av gauz dauv av luj av pgeiz of htai sauv sauv. Av waiseif t’baf pax hpuf pax hsiv laux sav baf, meimeij t’hkau baf pax yoov pax yauf laux sav, heif lauz laux luj pgeiz htai sauv sauv dauv maz cez laux sav yaj hkau yaj hkau, div pgaz miz pgaz pgaj civ wai le hta av pooz div iz:

 

S’kiz tef iv laj iv lei,  tef s’kiz iv laj iv lei,

Of div muf p’of t’sei,  of div hkwa p’of t’sei,

Of s’kav hti waj yaj yei,  of le miz tei le pgaj tei.

 

S’kiz tef iv laj iv lau,  tef s’kiz iv laj iv lau,

Of div muf p’of t’nyau,  of div hkwa p’of t’nyau,

Of s’kav hti waj yaj hkau,  of le miz tei le pgaj hplau.

Image

 

 

 

 

 

 

 

Kwaj hswai dauv luj hpo le moj huv hpe pooz div laif           div sauv av nauj hko dauv nauj sav av taj of hsoof k’geiz.

 

??. ?????? ???????????????

 

            Pgaz kauv gaz daiv lof baf wai le av hpo le of hplaif lauz neif k’of hsoof of hklei, luj nyau dauv of dauv taj soof hpgi sav nyau. Taj le hpo k’maz av sav div iz sei neif, of le av moj av taj of hsoof of hklei le nauj hko dauv nauj sav hpai av de av hpo av hka. Hkauhplo le taj maz kwaj seif nya tokauf wai daf le moj av taj of hsoof of hklei hpai de av hpo av hka neif, baf qav laux sav dauv hpo av taj of moo soonya dof mav. Dauv le pgaz kwaiv taj hpo av taj hkauf baf dauv htif seif nya hkauhplo le taj heif koof pgaz gaz neif, tokauf le hposaf ho t’cgaz gaz baf le av taj kau taj hkai of baf qav dauv av soof av sav le av haipej le av moj av paj t’sav lau le av kux htauf baf. Mei t’meij baf av paj nyokwix av moj hpai av hpo of le av moj av huv hpe pooz av hka. Baf t’gaz gaz av moj laiz laux kwix av huv baf hsaf t’lauz taix kwix baf dauv kux htauf wai daf. Moj baf t’gaz gaz hpai de av hpo av hka hsomof taj a tuz pej le av soof av sav t’baf lauj baf klai baf. Baf t’gaz gaz hsomof taj nav tuz pej le sav hkwaij htauf le k’maz si lauz sav.

Taj hsomof a dauv taj sav baf hpgauf t’miz laj laj hpai de htauf hpo av hka iz, baf htiv baf do moj dof mav dauv maz baf htiv baf do hposaf ho le huv hpe pooz ceij kauv. Moj av taj hsomof a, taj soof koj sav gauz, mei t’meij baf taj sav baf hpgauf neif, k’baf taj heif lauz auz soo hpo le huv hpe pooz. Hposaf le av kux htauf k’maz blaiv av sav dauv luj auz kau. Tuz meij av dof htauf k’kaihtauf keiz pgaz soof dof sav hplauv dauv htof hti sav neij t’yix baf.

A neij av iz neif, hpai de htauf htauf hpo av hka moj mei auf baf taj auf taj au le av bluv of t’le t’pgaiz baf meij le taj moo le dehtauf hpo, mei t’meij baf sav t’mux baf dauv auf meiz t’wif baf. Taj seif t’hpaf iz k’heif le hposaf ho le huv hpe pooz neij baf taj auf taj au le av lof dof le taj dof htauf htau htauf av gauj t’le pgaiz baf dauv hposaf ho av taj dof htauf htau htauf k’of tauj hpuv wai lauz. Mei of htauf neij hkof noox le t’neij auf baf i-saf hkof hti (iodine) baf k’kaihtauf keiz pgaz hkof noox t’pgaiz baf sei. Taj luj kwaj hposaf ho le huv hpe pooz le taj hsauf lauz neif av hki s’noo heif le av taj of hsoof of hklei geiz, soof sav le of dauv taj soof hpgi sav nyau meij wai taj le av lof dof dof mav lauz.

Maz sav div neif av qo, moj paj le av mei lof baf av hpo kux htauf of dauv taj of hsoof of hklei dauv taj soof hpgi sav nyau neif, krev le kwaj hswai av hpo av hki cav htauf le huv hpe pooz. Hkauhplo le moj dauv paj hki gaz lex k’baf qoolaux sav dauv maz cez laux sav le hpo le k’hai kux htauf av gauj neif lauz.

(Hpav k’dauv lehki t’beif)

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hta :

 

Taj geiz le p’moj of div,

taj geiz le p’paj of div,

k’tauz neij p’hkuf av hkli,

k’tauz neij p’nwaif av hkli,

p’moj de p’paj mei si,

nif lauz loox htai lauz hpav kriv.

 

       Hta t’yuj iz meij wai hta miz hta pgaj le av kai moj sof paj sau. Duv naif hplahtauf wai le moj seif paj seif sav lau wai le av hpo av liz lehki seif t’hpaf k’hiv qax klez keiz av luj av laj dauv av kwauj. Auf do wai le taj seif t’hpaf neif lauz gax div hkuf hkli nwaif hkli le av waiseif k’tauz pax neij keiz av hpo av liz div sauv k’of moo of gaiz soonya paz leiz tuj leiz tauz. Baf hsaf hpo liz seif t’hpaf mei t’k’tauz keiz dauv maz dof htau htauf auz baf neif, av waiseif k’of beif hsei leiz kei dauv k’lauz oov lauz hpei kwix wai daf hkailex hkaihsei neif lauz.   

 

**************************

 

 

Htof hpav dof auf tuj Pgaz K’NYau.

… Hpilipoo …

Htof hpav dof eh, n’hsga e hsga sau nai dof laif!

Y’hpo y’liz meij n’hsaf auf le av wif av hse.

N’miz n’mehsoof av waiseif soo-auf.

N’koo n’kaz n’me hsoof av waiseif sauv.

N’taj sav wif n’me hsoof av waiseif uf.

N’taj htu k’hpaf n’me hsoof av waiseif tai.

N’luj n’laj n’mehsoof av waiseif maz.

N’taj cooj taj nax n’me hsoof av waiseif cooj nax.

T’niz baf t’niz y’hpo y’liz baf n’taj sof lo.

T’nif baf t’nif y’hpo y’liz baf n’taj naif lo.

Av nif hsi la k’yaz y’hpo y’liz baf n’taj maz lo.

Tuz pej le av waiseif kaihtauf keiz su.

Tai baf moj “Y’sav hav gauz le y’moj kai pgaz k’cej hkof hpo”.

Tai baf paj “Y’sav hav gauz le y’paj kai Pgaz K’NYau”.

Y’swif y’hti kaihtauf keiz n’taj hkailex li.

Y’luj y’laj hav gauz kwix wai hkailex li.

Y’pgaz k’lux lauz oov lauz hpei kwix hkailex li lauz.

 

       

< ก่อนหน้า   ถัดไป >