Soof hku sav hku dof mav พิมพ์ ส่งเมล
Image

Soof hku sav hku dof mav le p'wai daf Pgaz K'Nyau av Dictionary kaiv htauf
wai daf li dauv kaiv wai taj le av loj dof le p'gauj kauv gaz.
< ก่อนหน้า   ถัดไป >