Nauj tauj laij laiz duf k'toz พิมพ์ ส่งเมล
Image Taiz seif nya baf pgaz nauj yauj plaij hpo kauv div av gaz le muj niz muj sauz t'hsi nwiv dauv t'hsi qauv hkai hkauv t'laz (17-18 ?.?.) p'k'duf k'toz s'kauv le taj lauj pgaz kauv wai le Nasarait lauz.

                                   ???????????????????????Image
                             ? ?????????????? ????????????


???????? ??? 17 ?????????? 2550
11.00 ?. ????????????????????????????
15.30 ?. ?????????????????
16.00 ?. ???????????????
17.30 ?. ??????
18.30 ?. ?????????
20.00 ?. ????????
21.30 ?. ????????????

?????????? ??? 18 ?????????? 2550
06.00 ?. ???????????
06.30 ?. ?????????
07.15 ?. ?????????
08.00 ?. ?????????
08.45 ?. ??????????????
09.45 ?. ??????? (?????????)
10.00 ?. ????????????
11.00 ?. ?????????????????
12.00 ?. ???????????
13.30 ?. ???????????????????????

                                                    Image
                                     ??????????????????????????????????
ถัดไป >