Sauhka k?rehkof Yosai Sangwal พิมพ์ ส่งเมล

ImageOfmux hsovpez Kri ofhplaif dauv Nif htaufsau baf hpomuf hpohkwa Pgaz K’Nyau hpo kauv di kauv gaz. Lauzhsau daftaj pgaz le av kai taj ofhpgof k’recauhsgi weij Kijmai av hpo av liz kauv gaz daiv.

 Hpai tajhsek’tauj le p’seifnauf htauf keiz Ywaz av hpohkwa av taj hailauz ofhplaif kai pgaz k’nyau, divsauv av k’kai Eimanoo-ail (Ywaz of dauv pgaz) le p’gauj iz neif. Paj bafsav hsofgeiz hsofwa su kauv gaz daiv, mauh su k’neij baf Hposaf Yeisoo av taj hsofgeiz hsofwa lele pgaizpgaiz, of dauv taj soofmi savmux le Ywaz pgaz le av cok’mauz doftux av taj of wai hsov wai dauv pgaz av pooz. K’caj Ywaz neif meij wai tajaif tajkwi av k’caj, tajmux tajhkuf av k’caj, av wai mei of dauv pgaz neif p’k’of dauv tajmux tajhkuf htaubo lauz. Bafhsaf av cu a blau neif p’t’seifnya lauz p’sav le Ywaz of wai dauv pgaz baf, sauhka baup’lauj s’naxkei pgaz t’laujlauj le: “Mauh K’caj Ywaz of dauv su t’keij” neif, p’sav t’of berej auz navkeij baf lauz. P’laiz savof berej taj le qafqez a miz a myo mav, le av t’meij Ywaz baf, avqoneif, taj soofmi savmux t’pau of dauv pgaz baf lauz. Paj lofbaf tai baf su le: “Mauh su of dauv K’caj Ywaz”, le Kri ofhplaif dauv Nif htaufsau 2007(2550) av hsek’tauj iz, divsauv su kauv gaz daiv k’of baf le taj soofmi savmux av pooz htaubo neif lauz.

Y’hsofgeiz hsofwa su kauv gaz

(Sauhka k’rehkof Yosai Sangwal Soorasarang)
Tajofhpgof k’recauhsgi weij Kijmai av sauhka k’rehkof

< ก่อนหน้า   ถัดไป >