Roj hpgoj sav seinauj htauf พิมพ์ ส่งเมล
Image P'wai daf Pgaz K'Nyau kauv gaz dai roj hpgoj p'soof p'sav seinauj htauj keiz le "P'Cauz pa" av kaiv Cauz pa htauj bav wai av nif 60 dauv muj niz muj sauz 5 December iz p'wai daf kauv gaz seinauj htauf keiz av of hplaif av boof niz,p'kauv wai le "Paj av boof niz" 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >