Taj K'cauf พิมพ์ ส่งเมล

Image Hsaiv htauf av nif 50 le taj kai pgaz kwaj sohpo.  P'waidaf seif kauv p'sav hku s'kauv dauv paj dof Alhpauso Daicoo-au le av wai kaihtauf paj dof K'caj Yeisoo Kri av pgaz kwaj sohpo hsaiv htauf wai av nif 50. Mauz paj dof k'of dauv taj of hsoof of hklei, of dauv Ywaz av taj hsof geiz htaubo. P'waidaf n'hpo n'liz seif t'hpaf k'kai neij n'gij n'ba dauv duv hsoof htauf n'soof n'sav, div sauv paj dof k'maz div taj soonya paz neif lauz.

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >