Hsiv Hsiv dauv Toov loo พิมพ์ ส่งเมล

Image Hsiv Hsiv dauv Toov loo av geij iz neif meij wai lix t'beif le av lauz aif lauz kwi dauv kai taj sof taj sau dauv heif lauz baf pgaz le taj soof mi sav mux le seif nya naj pej hposaf av taj reiz laux dauv av taj aif taj kwi av geij neif lauz.

 

                                           

 

 

                                                      Image
                                               Hsivhsiv dauv Toov loo

A hkauf htiv t’ yuj
T’ niz t’ hkauf, Matei-oo Sameiro, paux hkwahpo le av nif of htaiv le 8 nif t’gaz.  Of pgai duav taj soof kauv sav kav dof dof 3 mi le av sav pooz neif lauz.
 Le av hkauf htiv t’ mi neif meij wai; av moj taiv baf auz le av bauf t’ le dauv baf maz qai lauz av sav neif lauz. Av nauj nauj t’ hkau neif av moj bauf wai dof mav ceij kauv lauz. Av moj civ baf au le;
 “T’meij taj gai le baf! meij hso moj htaiv le taj auf taj au div iz neif, p’ k’ bauf uf si dau doof nya lauz”
 Meij le av Paj t’ hkau neif bauf wai dof mav ceij kauv; baf hsaf qai neij av moj t’ caiv lauz.
 Av moj heif lauz av k’ luj le av k’ tej t’ blau dauv civ wai daf: “Mov hso moj le p’ k’ baf duf auf p’ htauv so t’hpaf  nauh!.”
 Le av hkauf htiv neif, Matei-oo aif dauv wai ceij kauv. Meij le av auf mei hklau dauv p’ htauv t’wif baf,  baf hsav hpaiv av moj civ baf auz le; k’ baf auf htaiv le taj dauv taj laj dauv nyaf hklau le av bla… neif lauz. Meij t’ meij baf dauv baf auf htai le taj nyaf qei boo tai plai neif lauz. Matei-oo civ baf moj dauv civ wai daf:
 “Mov eh, bauf s’ nax keiz t’ baf taj dauv miz baf”
 “Baf taj t’ bluv mi aih!” av moj civ hse au le av k’ luj s’pgaj tej.
 “Meij di neij  dauv maz qai lau n’ sav t’ caiv ceij nauj” Matei-oo civ hse av moj t’ htif qau.
 Av moj naj hoo wai dauv taj moj ni av sav, civ hse av hpo hkwa le taj aif taj kwi av poo dauv civ wai daf
 “Mov sav uv le hpo hkwa av gauj nauh! n’ aif dauv bauf uf div n’ paj av sauv neif  ah?.
 “Meij nauh!  moj eh, sav lau kaiv div sauv y’paj  mauh!”  Matei-oo sav mux le av paj av taj hpiv taj maz av pooz, meij le av paj kaiv pgaz ma pix meij –oo av hkof neif lauz.
 “Bauf uf si div neij meij ah?”   Av moj cav lau tij k’ dauv auz t’ blau.
 Av nauj nauj neif Matei-oo t’ sav uv taj dauv mi baf. Av goz mauj kau auz le  Matei-oo bauf  htaf nax meij gei, Matei-oo k’hsau meij gei neif, baf hsaf dauv av wai t’ soof uv sav uv wai baf.  Hpai le av loj kwaiv av hka, av wai  qoj paux htwai av s’kauv av hki t’ hkluv baf meij geiz, av s’ kauv pli baf auz ceij,  meij le av nauj dof av qo, hpaiv av kli baf av s’kauv dofdof hsiv hsiv neif, av wai seif t’ hpaf neij lauz qij k’ da wai t’ htif qau lauz.

 Le av hkauv htiv neif, taj soof kauv sav kav t’ myo iz, Matei-oo hso k’ moj wai le t’ meij taj kauv taj hkai a laif baf, baf hsaf hpaiv av moj me av duf auf taj auf a mi a myo a hka neif,  kaivhtauf kei wai taj soof kauv sav kav le av dof t’myo neif lauz.

 Matei-oo av taj soof kauv sav kav hki mi t’ mi meij wai; Matei-oo av dev of boov dauv sav pgaj dof le av htwij hpav dof of wai t’ du.  Hpai Matei-oo lai t’ plax av dev gau htiv neif, htwij hpav dof t’ du neif mau auz htau bo neif lauz.
 Meij le Matei-oo baf lai ma loz taj dauv baf lai klai le av boov dauv savpgaj dof t’ gaz neif av dev av qo av wai pli baf htwij t’ du neij dof mav lauz.   Matei-oo av nauj dof s’ naf meij geiz, av wai pli baf htwif dauv taj hpo qoo hpo qaj kauv mi daif lauz.  Hpai le av htif  hkwif hpo t’bo bo av hka neif, av wai kauv hpgav p’ soo htauf t’ htif qau, meij le av moj av paj pli taj hpo qoo hpo qaj kauv mi daif ceij kauv neif lauz”.

 Av paj, pgaz le av ma hpi meij-oo civ baf  Matei-oo dauv civ wai daf:
 “Hpo hkwa eh, n’ pli taj hpo qaj le av hsiv neij kei le n’ cu hsaf baf m’ ta laif? Av ma baf do na t’ sei baf lauz.
 Av wai ci hse av paj dauv civ wai daf: “ Baf m’ ta le y’moj pli wai laif?
 Av Paj ci hse auz k’ dauv le: “Hpo kwa eh, n’ moj neij av hpuv nyau lauz”
 Matei-oo av moj t’ civ hse av Matei-oo av paj baf, baf hsaf  taiv wai le av lauz niz ceij kauv le pgaz az gaz pli taj hpo qaj, baf hsaf pgaz le av pli htwij neij t’ lau ni baf lauz. Wiz dauv av moj tai seif nya auz le htwij doo t’ du av geij le av eif pgaz kauv gaz qux dauv av nauj k’ caj daf wai neif lauz.
 Matei-oo av paj civ baf av moj dauv civ wai daf: “Htwij le av ma sav di neij neif of t’ a du baf; htai le htwij taj pluj neif lauz.
 Matei-oo hsok’moj wai le htwij doo t’ du neij of htai le: hpusav pgaj av htwif t’ du neij lauz.
 
 Taj soof kauv sav kav baf qav dauv htwij doo t’ du iz neif dof neij dof neij le av moj me a duf auf taj neif lauz.  Hpai Matei-oo lai boof hpu sav pgaj av de gau htiv neif, av htwi t’ du neif liv htauf av mai, s’ kauj htauf le taj roz lo dauv mau qauj auz neij lauz.  Matei-oo hso moj wai le k’ of wai muj t’ niz le taj roz  k’ lau pgauj dauv htwij t’ du neij k’ qeij htauf eif auz neij lauz.
 Matei-oo av maix hgav le pgaz k’ civ e auz le paux hkwa dau hkauj nya pli htwij s’ nax meij gei tai baf av moj dauv me av lai dau seif nya htwij av nauj k’ caj:
 “ Moj eh, mov k’ baf lai du seinya htwij t’ du neij av nauj k’caj nauh!... av htwij meij htooj hplaiv neij k’ eif si ya lauz.
 Baf hsaf hpai av hka neif av moj swaij lau pse saf dauv taj hsif hti, meij le pgaz tai baf auz le av kaiv taj auf le t’ ma bauf htauf pgaz baf lauz. Av wai ci hse av  hpo hkwa le:
 “Mov hso k’ moj le htwif t’ du neij htooj hplaiv t’ sei baf aih”

 Matei-oo t’naj pej av moj nau t’ caiv baf meij le av moj sav uv htaiv le k’ baf duf auf taj baf hsaf htwij taj pluj k’ eif si av hpo hkwa neif taj t’ koj baf av sav baf neif lauz. 
 Maz sav di neij av qo, Matei-oo hso moj wai le k’ baf du seif nya av tiz s’kauv Antini-o Ramirei, le av ma lo s’ kauv taj t’ tau qau neij lauz. Antini-o civ hse auz dauv civ wai daf:
 “Y’ naj pej n’ taj pli k’ da hkau, meij le htwij of t’du du neif eif hposaf tu le av si sei wai ceij kauv lauz”.
 Meij le Antoni-o av naj eif dauv hso moj taj hkluv baf av hki av qo, hpai s’raf sof loz taj baf qav dauv taj of moo le p’ qe av hka neif av waiv siv kwaj s’ raf dauv civ wai daf
 “S’raf eh, Matei-oo taiv baf ya le av htwij taj pluj of le av de gau htiv t’ du.. htwij neij av pluj sei ah?.
 T’hkluv le s’raf k’ civ hse av taj siv kwaj div baf neif, pgaz cohpo az gaz taiv laux av sav le t’ meij taj meij taj tau baf. Pgaz le aif dauv htwij t’ hpav taiv wai le thwij neij pluj t’ sei baf meij le av kai taj hpo qaj le av lau aif lau kwi dauv kaiv neij pgaz k’nyau av tiz s’kauv le av gei htau bo, baf hsaf pgaz cohpo t’ nau tai wai le htwij neij t’ gei baf meij le av eif taj kauv mi daif le av of le av maix nya neif lauz.
 “Pgai iz baf li nauh! P’ k’ qu seif nya s’kauv t’ geij baf t’ geij t’ klo baf t’ klo nauj!” Av s’ raf tai baf av wai seif div sauv pgaz cohpo k’ of k’ bgauf k’ lax dauv ci wi daf:
 “Baf p’ lauj lau p’ sav htau bo! meij le htwij t’ nau nau le pgaz sof auz geiz neij t’baf yox  baf, baf hsaf av nauj k’ caj meij kex le av buf lau auf wai av hsaj neij, htwij t’ hpaf neif baf hav qu eif auf av hsaf ceij kauv lauz.  Htwij av nauj k’ caj t’ nau neif, sof doo av htwij div sauv av k’ hkauv dev dauv kwaj htwai av k’ caj av hki. Maz sav di neij av qo baf t’ blau blau neij htwij t’ hpaf iz kaiv htauf wai taj baf yox le p’ gauj sei lauz.
 “Av hkau p’nyau meij wai htwij le pgaz sof auz gei s’ nax meij kei neij, pluj htauf sei ceij meij ah?”. Antoni-o Ramirei siv kwaj lau tij k’ dauv av s’raf t’ blau lauz.
 “T’ pau of baf lauz” av s’raf ci hse auz.
 Meij meij le Matei-oo t’ hkau neij naj hoo wai taj geij iz dauv pli wai dof neij le av lauj; hpai le co plaj wi av lauj hki neij av t’ s’kauv paux muj hpo le av miz le Kasinta taiv baf k’dauv auz le;
 “Y’ seif nya htwij t’ du neij ceij meij wai htwij Sana-o av tooj dauv y’ muj gaj tai baf ya le htwij t’ du neij hav qoj eif saj mi nyau le muj na hkau ceij lauz”.
 “Qoj auf wai meij ah?” Matei-oo cav wai le av k’ luj t’ nau t’cux av pooz.
 “Di neij kah!” Pauxmuj hpo ci hse auz.
 “Av qeij htauf le muj na hkau meij sei neif, muj hsa hkau qeij htauf sei ceij kah!” Matei-oo du seif nya av tiz t’ kau.
 “Hso moj di neij nauh!” Kasinta tai hse auz t’ htif lauj lauj, meij le av dev of cau cu dauv htwij t’ du neij lauz.
 “Eih!.. taj hso moj av gaz t’ of baf kah!” Matei-oo sav htauf auz le av wai t’ dav uv le av gauj nau t’ cai baf lauz.
 Baf hsaf Antini-o le av hso moj taj hkluv civ baf Matei-oo dauv civ wai daf:
 “N’ k’ baf qu neij seif nauj tauj ma pli thwi t’ du neij nauh!, di sauv Pau le ple taj hpo qaj, p’ htif pgaz sof htwif t’ hpaf av htav hpo hpav htau of wai t’ bo, tuz daf lai le bauf s’of taz k’ wai pli baf auz lauz.
 Matei-oo aif dauv taj hso moj iz dof mav baf hsaf t’ hkluv le av qu neij seif div baf neif, taj kauv taj hkai av gaz of htauf wai k’dauv le av sau t’ myo lauz.
 Meij wai le muj qeij lau t’ ni qau neif, s’raf hpav dof hai qau htuv paux muj hpo t’gaz soo co pooz neij lauz. S’raf co hkof neij av nya hei htau bo, baf hsaf t’ niz nya iz neij of dauv taj maix ni maix ei dauv taiv taj dau paux muj hpo t’ gaz neif le av k’ luj k’ pux lux lauz.
 “Hpo saf eh, kei t’ gaz iz meij wai co hpo av sau nauh! n’ baf kwaj htwai av hki geiz geiz nauh!”
 Div av geij of wai av sau neif, s’raf k’ baf kwaj htwai pgaz cohpo av hki, baf hsaf paux muj hpo t’ gaz iz neij s’raf me pgaz co hpo hkai lex kwaj htwai auz meif wai taj le av lau hsau t’ mi neif lauz.  Paux muj hpo t’ gaz iz neij lau hsau ceij, meij le t’ niz nya iz neij taj t’ gej baf s’ naf meij geiz, sauv wai hsei ka taj gej dauv hkof maux htau bo lauz.
 “kwaj kwaj mauh! k’ me Anna hseif nauz hpai laif?  Ah!! kei lau aif t’ gaz iz av mi le Anna Eihseibreria nauh! S’raf co hkof tai seif nya pgaz cohpo.
 Taj le s’raf kauv auz le “Keiv” lau aif neij, pgaz cohpo t’ hpaf t’ naj pej wai baf meij le paux muj hpo t’ gaz neif t’ pau lau aif baf, av kauxbo keif dof hsiv, klej hkof maux klej naj t’ beif dauv t’ htij av maix lau tij lauz hsaiv baf, av maix hpla dof dof hsiv hsiv dauv av maix swiv naz swiv, t’ lau aif nau t’ caiv baf lauz.
 S’raf htuv qax Anna av cu dauv kwaj qu lauj hseif nau le av krev le av gauj neif lauz.
 “Ah! lauj hseif nau le av boov dauv Matei-oo t’ beif iz nauh!” S’raf hpav dof kauv htauf le taj soof hku sav hku av pooz.
 Meij le Matei-oo bauf av qo hsei nau wai t’ gaz htau bo, lauj hseif nau av gaz neif pgaz cohpo hseif nau wai hki gaz kauv beif daif lauz.
 “Ha ha! Anna av boof geiz le k’ hseif boov dauv Matei-oo  meij le pgaz bauf uf neij av sav gei kauv gaz lauz”
 Matei-oo maz loz taj t’ pau sei baf dauv s’raf t’civ p’prez auz nau t’ blau baf, bafhsaf t’ ni nya iz neif s’raf taiv wai le av sav geiz, Matei-oo sav hku hkoof sooj wai taj le av sav pooz neif lauz. S’raf si kwaj Matei-oo dauv ci wai daf:
  “Matei-oo eh, t’ baf taj nau mi baf kah nauh! le y’ tai le n’ bauf uf neij”
 “Mei meij ya neif t’ baf taj nau mi baf!” Matei-oo ci hse av s’raf “bafhsaf y’ moj t’ aif dauv wai baf lauz”.
 “N’ tai di laif?” S’raf cav lauz tij auz.
 “Meij le y’ moj t’ aif dauv wai le y’ bauf baf, baf hsaf y’ moj neij bauf neij ya lauz”.
 S’raf co hkof baf av sav dof mav dauv ni hpav dof htauf wai dauv pgaz co hpo hkai lex ni hkoox sooj wai neij lauz. Mei meij le Matei-oo t’ hkau neij t’ ni wai baf meij le av tai ni guz av s’ kauv av taj htau bo lauz.
 Bafhsaf tu le av kei tu le av dev av hka neij av moj sav pgij htauf taj dof mav ci baf Matei-oo: 
 “N’hsomoj taj di laif hpohkwa eh, n’ hav tai p’soo le mov bauf neij baf m’ taz laif?”
 Matei-oo lau k’ me k’ maj wai meij le  av wai t’nauj baf av taj k’ to le co pooz t’ niz nya baf neif lauz.
 “Mov eh y’ tai htai le co pooz qau lau lauz.”
 “N’hso moj le pgaz av gaz t’ naj hoo wai baf ah?. Av moj sav pgij taj dof neij kei le av lauj k’ dauv.
 “N’t’seif nya nai baf ah! Le mov seif nya n’ s’ kauv av moj kauv gaz daif. Paux muj hpo t’ hpaf neif kei tai naj hoo av moj kauv gaz lauz.”
 Meij le Matei-oo of hif le s’wau hpo av pooz, pgaz seif nya laux sav kauv gaz lauz. Bafhsaf Matei-oo neif t’ pli av moj baf ci hse av moj dauv ci wai daf:
 “Mov eh, pgaz bauf uf neij av t’ gei baf di laif? T’ niz nya iz s’raf cohkof p’trez ya dauv ci wai le pgaz bauf neij kai pgaz geiz kauv gaz lauz.”
 “Meij maz sav di neij neif lai tai baf n’ s’raf cohkof le t’ baf  taiv pgaz k’ mauj baf nauh!” av moj t’ pau baf av sav le s’raf cohkof av taj k’ toz baf lauz.
 “Le gauz y’ k’ lai tai baf auz nauh!” Matei-oo ci hse av moj le taj k’ cu du av pooz.
 Bafhsaf av moj sav uv taj dauv t’me av lai tai baf s’raf baf lauz. Matei-oo av paj hsei nau wai hpai neij ceijkauv , dauv ni hpav dof htauf wai neij lauz. Matei-oo t’ naj pej pgaz sav pgaj av taj hsomoj baf, meij le s’raf tai wai le pgaz bauf uf neij av sav gei baf hsaf av moj t’ baf av sav baf. Dauv sav uv wai le av k’ lai tai baf s’raf, baf hsaf av paj t’hkau lau niz wai le av gauj lauz. Oh t’ naj pej baf!
 Matei-oo av moj neif sav htauf taj hklei dauv lauz maj wai hklei ceij lauz. Hpai le av auf mei ha hkau av hka neif av moj siv kwaj auz le taj k’ cu du av pooz dauv ci wai daf:
 “Hpo hkwa eh, n’ taiv le mov bauf le co pooz baf m’ ta lai?”
 “Auh! T’ niz nya iz, s’raf cohkof hai kwai pauxmuj hpo av sau t’gaz. Qai si wai dof mav hso moj le Mov k’ aif dauv wai kah! Dauv s’raf me av hai hseif nau le y’ gau htiv nauh!”
 “Paux muj hpo t’ gaz neif av mi cau hki le Eihseibri-a meij ah?”
 “Meij , Mov seif nya auz ah?”  Matei-oo si kwaj av moj.
 “P’seif nya av moj av paj nauh” av moj ci hse auz dauv kwaj qau av paj av maix.
 “ N’ paj seif nya wai ceij, paux muj hpo t’ gaz neif meij wai Peidro dauv Yona av hpo muj le av t’ of hsoof baf, dauv of wai le taj hsa hif pooz t’ nif av blaif nya lauz. Lauz sav k’ nyau dof mav lauz.
 “Y’ hsomoj le av t’ of hsoof div baf, meij le av wai sauv hsei ka taj gej dauv klej av hkof sau ni t’ kle le co pooz lauz”.
 “Uh! meij le av swif t’ gei baf, dauv baf p’lauj lau av sav htau bo. Av wai meij baf t’ muj neif av taj hsa av qaj k’ goox htauf wai nav dof mav ceij kauv lauz”.
 Matei-oo av paj taiv wai di neij ceij le:
 “N’ k’ baf kwaj htwai paux muj hpo t’ gaz neij av hki ceij nauh”


Hki yuj t’ yuj

Matei-oo sav hku wai le pgaz az gaz pax sav le av lo div dauv av k’ kwaj htwai paux muj hpo t’ gaz neif av hki. Baf hsaf k’ baf kwaj htwai wai div laif neif t’ seif nya wai ceij kauv baf lauz.
 Av nauj nauj neif Matei-oo ceij kauv loj baf pgaz kwaj htwai av hki ceij kauv, meij le av wai k’ baf p’ lauj lau av sav le htwi pluj t’ du av qo lauz. Maz sav di neif av qo Matei-oo qu neij pax seif nauj plei t’ bo div sauv av s’kauv Antini-o tai baf auz av sauv. Hso moj lauz av sav di sauv dauv su hpo le ple htauj taj du dof dauv lai maz loz taj le taj sav hkoo t’ leij av pooz neif lauz.
 Antini-o ci wai le htwij meij htif seif nauj hplei t’ blau neif cix koox sooj wai t’ htif qau lauz.
 “Htwij meij hai boov na neif kwaj hti av maix dauv t’ baf du seif nya auz le n’ taj pli baf nauh!”  Av tiz s’kau sav bo tai baf auz.
 “Y’ pli auz ceij aih!” Matei-oo hsauf lauz av sav le av taj pli av qo.
 Matei-oo ma wai div av tiz s’kau tai baf auz av sauv, hpai av lai boov le htwij av of av hka neif hsaiv gaux htwij t’ du neij le av nauj hplei neif lauz. Htwij t’ du eij mau auz az neij le av lauj, Matei-oo maz doo av maix dau yau htauf av nauj hplei di sau htwij k’ pli auz neif lauz.
 T’ htif qau neif htwij hpav dof t’du neij s’ kauj htauf taj hklei wai di lau hplav taj av sauv, gaux qau av hkof dauv eif wai nauj hplei t’ bo neij div av auf kof av sau neif lauz.
 Matei-oo hpuv si pgauj gauz, lauz qij auz htau lax, gai htef p’ cuj dauv cif wai hklei dof mav, baf hsaf lauz qij dauv av hkauj leiv moj t’ paz htwai bloov wai blav wai az mav, lai wai tu le co le taj bgiv taj tauj av pooz dof mav lauz.
 Tu av lai tu le co av hka neif lai doo av s’ kau av loz:
 “Hu! Nauj hplei! Maz sav di iz nauh! Hkwa eh!”
 Wi dauv Matei-oo tai seif nya taj geij le av hkau baf wai hkailex baf hsaf av tis’kau t’do k’naj auz baf meij le av wai seif tai s’kau taj baf qav dau paux muj hpo le av hai sau t’ gaz neij lauz. Meij Kasinta dauv av tiz s’kauv pax muj t’ hpaf tai wai le puax muj hpo t’ gaz neij t’ bauf kwix av hkof maux baf neij meij le av hkof soo t’ of baj neif lauz.
 “Aih!! Nauj lei hkof!” Matei-oo kauv htauf le av k’ luj hpav dof
  “N’ kauv aih!! Baf m’ taz laif? Lauz sav k’ nyau nauh!” Kasinta ci baf auz dauv Antini-o Ramirei hso moj htauf taj dauv tai wai daf
 “Meij le Anna baf taj hsa baf qav dauv av swif dauv k’ baf hsaiv t’ sif, auf t’ sif dauv av hkof soo k’ lau hgu wai nauh!”
 “ av hkof soo k’ htauf kei di ceij ah?” Kasinta siv kwaj av tiz s’kauv.
 “Htauf sei div nauh! Av meij t’ si hso baf nauh!”
 Matei-oo naj hoo taj di iz wi dauv pli wai taj dof mav meij le av k’ baf hseif na boov dauv pgaz le av k’ si sei wai kauv muj av niz neif lauz.
 
 Taj le av wai baf hseif nau boov laux sav dauv Anna neij kauv wai av sav ceij. Meij le Matei-oo bauf wai dof mav dauv Anna av hsei kaz taj gej hpav dof neij pgai wai le lauj hseif nau hkof neif lauz. Dauv Matei-oo gux klai ce hseif nau cau cu dauv Anna meij le av pli baf taj hsa av qo ceij kauv lauz. Baf hsaf dauv tu le av Antini-o tai baf auz le;
 “T’ meij taj hsa le av caiv boov laux sav nyau nyau baf..meij maz av sav di neij neif s’ raf t’ me av hai maz loz taj dauv pgaz baf nauh!”
 Matei-oo hso k’ moj wai le taj p’ lauj gei neij taj ooz, dauv hseif nau wai le av cau cu t’ sei hpai av sei neif lauz. Anna t’ hkau neij hsgo lauz av hkof dauv t’ sauf t’ sai baf neif lauz. Bahsaf hpai le s’raf sof loz taj av hka neif, av wai bauv htauf av hkof dauv pax soof pax sav le taj maz loz av pooz geiz dof mav, s’raf t’hpaf aif kwi dauv kwaj htwai wai av hki geiz neij le pgaz co hpo av gaz, dauv si kwaj wai auz htau bo baf qav dauv taj maz loz neif lauz.
 “Anna eh, n’ naj pej meij ah?”
 Anna meij giz guz av hkof meij le av t’ naj pej wai baf av sau neif, s’raf t’ hpaf sof loz k’ dauv auz le av sau t’blau neif lauz. Dauv meij naj pej wai neif, hplav lau av hkof, lauz gax nyau le av k’to taj t’ sei baf neif lauz. Matei-oo t’ hkau ma ce Anna t’ sei nau t’ mi baf. Qux dauv av hkauf leij moj hsa av qo, sav pei nauj wai le Anna hseif nau le av gau htiv neif lauz.
  Matei-oo av taj pooz lauj hsa dof htauf dauv av swif lauz wai t’ blau t’ blau neif lauz. Av wai htuv htauf av taj ki nyaf hpo dauv bof bi kav be wai av taj poo lauj neif lauz. Ma sav si neif av qo, Anna k’ to htauf taj dauv ci wai daf:
 “N’ meij bo bi n’ taj pooz lauj le taj kiv nyax baf –e di iz neif, lau tij le av k’ qoov htauf nauh!” Paux muj hpo tai k’ swi baf auz.
 Matei-oo kwaj lauz av taj kiv nya dauv hso moj wai le av k’ hsgau ceij kauv dauv si kwaj Anna dauv ci wai daf:
 “N’ hso k’ moj le av baf - e ah?”
 “Baf –e dof mav nauh!” Anna tai hse auz k’ yau hpgau.
 Matei-oo tai hse Anna t’ sei baf, meij le Anna av nauj hsiv div htof hpo le av kauv t’ sei div baf neif lauz. Anna auv htauf av lix de dauv htuv htauf taj kiv nyaf leav k’ hsgau dauv nix wai blei k’ hsgau dau t’ beif  dauv heif lau Matei-oo neif lauz.
 “av k’ baf - e y’ swif nauh!” Matei-oo tai baf Anna.
 Paux muj hpo t’ gaz neif s’ peif htauf av plu t’cai dauv t’ tai taj nau t’ mi baf lauz. Hpai av hka iz neif  Hsivhsivhpo dauv Toovloo kai htauf tiz s’kau sau neif lauz.
 
 Le hki t’ yix t’ mauj baf neif, Matei-oo seif nya wai le paux muj hpo le av t’ sauf t’ sai baf t’ gaz iz neij seif nya wai taj az miz az myo neif lauz. Taj le Matei-oo pli htwij neif Anna seif nya wai ceij kauv lauz.  Taj pli hwij av geij neif Kasinta tai baf k’ dauv Matei-oo le
 “N’ gaux auz le nauj hplei neif htwij k’ eif si na nauh! Meij sei neij hsgaiv htwij t’ du neij hklei hklei nauh! Yauj p’cuj n’ leij yauj hklei hklei geiz k’da hkau lauz.”
 Meij le Matei-oo cooj nax av t’ s’ kauv av qo le muj hseif htauf t’ ni neif av wai dauv av leij yauj hklei hklei div sauv av k’ hsgaiv htwij t’ du neij, baf hsaf htwij t’ du neifj htif leij yauj dauv s’kauj htauf taj ro, mau auz dof neij le av lauj neif lauz. Matei-oo yauj p’cuj av leij yauj hklei t’le, lau taix wai dauv av hkauj leij moj ceif t’ paz baf do wai lauz.
 Matei-oo sav htauf taj hauf wai ye wai dauv t’ kwaj pgaz maix nau t’ gaz baf, Anna htif wai dauv sav k’ nyau wai, si kwaj auz dauv civ wai daf:
 “N’ k’ baf lau qij kauv muj niz kah!”
 Wi dauv heif lauz wai av taj kiv nyaf le av sau t’ beif div le muj ha hsa hkau av sauv wi dauv of bgauf wai neif lauz.
 Meij le Matei-oo sav htauf taj av qo,  hiv neij taj kiv nyaf dauv t’ civ bluv Anna baf lauz.  Of t’ coj hpo Anna cav auz:
 “Hwij le av mau na dauv n’ pli baf auz t’ du neij av mi di laih?”
 “M’ ta tai baf na le y’ pli laih?” Matei-oo tai hse auz le taj t’ mux baf az pooz.
 Anna s’ peif htauf av plu t’ cai dauv t’ tai taj nau t’ mi baf lauz.
 “Y’ meij pli neif baf m’ ta laih?” Matei-oo civ hse k’ dauv auz t’ blau.
 “Na n’ t’ pli htwij pluj baf ah?”
 Paux muj hpo t’ gaz neif of hso moj taj t’ coj hpo dauv tai k’ lau taj le:
 “Taj le y’ pli dof k’ tej meij wai taj hsa  hif lauz”.
 Matei-oo naj hoo taj geij iz dauv of bgauf wai lauz.
 “Baf m’ ta le n’ pliz taj hsa hif laih?”
 “T’ sij s’ raf hsaiv neij y’ t’ sif nauh!”
 “ Y’ baf taj hsaiv t’ sif t’ blau ceij dauv t’ hsa wai rav laix baf”
 Matei-oo tai mux htauf Anna av sav
 “Av hsaiv neij na hpai laih?”  Anna cav auz.
 “Hpai iz nauh” dauv matei-oo naij lau av hki koj.
 “Hpai neij t’ hsa bah!” Anna tai baf auz “le cu duf dauv hki koj neif t’ hsa baf, le av hsa dof k’ tej meij wai le y’ploj qi iz”
 Aanna naij lauz wai le av ploj qi  dauv matei-oo pli wai dof mav ceij lauz.
 “ Ohh!! Kau t’ peif bah!” Matei-oo kauv htauf dauv tai mux htauf Anna av sav le “Av hkai iz n’ t’ baf mi le taj hsa hif le baf meij ah?”
 “ Meij!! Baf hsaf y’ k’ baf lai hsaiv t’ sif le muj se ni t’ nwiv t’ blau tu le taj coo hka neif lauz”.
 Wi dauv Anna cav k’ dauv auz le:
 “N’ seif nya htwij t’ du neij av mi ah?  Htwij neij n’ meij seif nya av mi neif t’ mau na rav laif baf lauz”.
 Matei-oo t’ pau nax av tiz s’kau le baf s’ naf meij kei, taiv hse Anna le sav k’ qu cav dauv kwaj htwij av miz div sauv av k’ maz mux htauf Anna av sav dauv sav pei nauj av taj hsoov taj hsa neif lauz.


Se yuj t’ yuj

Matei-oo av tiz s’kau paux muj hpo t’ gaz iz neif, av taj seif nya of wai az mi dauv taiv guz auz t’mi baf t’ mi t’ yuj baf t’ yuj dauv kaiv wai Matei-oo av taj maz loz neif lauz.  Baf hsaf dauv Matei-oo av taj pli t’ lauj maj kwix baf.  Meij le av hseif nau boov laux sav dauv auz le av meij pgaz le av si sei wai kauv muj niz daif neij lauz.
 Dauv le muj se niz neif Matei-oo sav k’nyau Anna dof mav le av baf lai hsaiv t’ sif le gauz hkau dauv hai maz loz taj le muj qeij lau dauv kau hsoov kau hsa av pooz neif lauz. Dauv Matei-oo htif hloox soox wai meij le taj moj seif nya av sav le Anna hauf ceij ah neif lauz.
 “Hsa div ah?”
 “ Dof dof hsiv hsiv div ceij.. hsaiv t’sif wi y’ moj heif du auf ya le mei toj pix le y’ auf wif neij lauz”
 “N’ boof gei nauh!” Matei-oo taiv mux Anna av sav, baf hsaf av nauj nauj neif taj moj auf wai av sav le mei toj pix ceij kauv lauz.
 “Y’ t’ neij auf baf kof baf meij le y’ moj tai wai le y’ bauf t’le, t’ me y’ auf taj hse baf bafhsaf taj moj auf y’ sav dof mav lauz”.
 “Meij meij ya neif taj t’moj auf y’sav mei baf nauh! baf hsaf pgaz me hsoof y’ auf kauv muj niz, auf t’ kai ceij bah!”
 Pgaz hki gaz iz neif av taj kauv soof kauv sav hav klai gaz bobo, baf hsaf kai tiz s’kau le av geiz neif lauz.
 Le taj iz wi av lauj hki neif, Anna hai caux neij Matei-oo av kof kauv muj niz tu le Kasinta seif nya dauv doo Matei-oo av lo le:
 “Htauv bauf uf eh!! N’ nyav auf Anna av kof baf m’ta laif?”
 “Anna tai wai le taj t’moj auf sav sav baf nauh!” Matei-oo ci hse Kasinta.
 “T’ moj auf sav nax kei; Anna baf auf wai meij t’ meij di neif baf neij, av bla t’ sei nau blau baf! N’ t’ hif ah?”
 Matei-oo av sav hav gauz ceij meij le av auf Anna av kof 15 niz li, meij le av naj gaj ne te auf taj auf av qo neif lauz. Maz sav di neif av qo le muj qeij lau t’ niz neif Matei-oo tai baf Anna le:
 “N’ baf auf n’ kof daf nai tuz le av lex nauh!”
 Paux muj hpo t’ gaz neif av maix hti lauz dauv auf wai daf av kof le taj nav taj kli av pooz meij le av yooj kof t’ lau baf neif lauz. Matei-oo kwaj Anna av maix dauv seif nya wai t’ htif qau le pgaz auf taj t’ wif baf neij nav neij kei le taj saj wi auf sav taj neif lauz.
 Le muj hseif htauf av sau t’ ni neif, Anna t’ lai maz loz taj baf dauv Matei-oo sav uv wai le av gauj dof mav ceij kauv lauz. Kasinta tai baf auz; meij le taj gej dof t’ le dauv Anna k’ baf t’ muj sei av qo av wai t’ lai le co baf lauz.
 Tuz le se niz av lauj hki wi; hpai le muj htauf yaij bau koj lau wai gei mav a ni neif Anna hai wai le co lauz.
 Hpai le pgaz of bgiv t’co hpo av hka neif, Anna htuv htauf av kof hki hka dauv heif lauz Matei-oo t’ hka baf hsav Matei-oo civ baf auz le:
 “ T’ maz baf” Meij le av sav uv wai le Kasinta k’ seif nya htwai av hki wai dauv hai doo av loz neif lauz.
 “Ngau si t’ geiz aih!”   Baf t’ blau blau neif Anna av k’ luj htav hkof t’pau mux baf.  “le y’ dev neif taj moj auf y’ sav m’ ta laif neif y’ auf baf hkailex dauv kof t’ hka y’ auf t’ lex baf neif k’ auf hki hka lex sei di laih!”
 Matei-oo hso moj wai le meij wai taj meij taj tau dauv Anna av kof lau auf wai ceij, bafhsaf pax  s’pgaj av maix dau civ baf Anna le:
 “Y’ k’ auf t’ hka dauv n’ k’ baf auf nai t’ hka tu le av lex nauh!”
 “Di neif lauh!” Anna ci hse auz.
 Av wai hki gaz neif hseif nau auf s’ kauv kof kauv muj ni lauz. Av nauj nauj neif Matei-oo meij eif auf av kof htai le t’ mauj hki mauj neif lex wai t’ htif qau baf hsaf auf wai daf k’ baiv k’ baiv s’ kauv dau Anna neif lauz. Dauv Anna meij t’ auf wai baf neif Materi-oo civ koof auz le sav t’ auf av kof ceij kauv baf neif lauz.
 “Boof geiz dof mav nauh!”  Kasinta taiv hkwaiv matei-oo.
 “Y’ k’ tai baf na nauh!” Matei-oo pax hsgof av k’ luj “Y’ auf kai Anna av s’ kau qau lau nauh!”
 “Di neij lauh!! Maix t’ hsgav baf neij!” Kasinta wi a maix dauv niz –e baf auz.
 T’ niz qau neif Anna me Matei-oo sof loz auz le lix le av wai t’neij hai le co baf, baf hsaf Matei-oo sof auz t’ sei baf meij le av maz loz taj t’ pau neij baf,  dauv toj lix t’ pau neij baf neij lauz. Maz sav di neif av qo Anna lauz k’ me k’ maj wai ceij neij lauz.
 “N’ hai maz loz taj kauv muj niz baf m’ ta le n’ t’ naj pej taj nau mi baf lai? Mau n’ ngau s’ pgaj tej kah!”
 Matei-oo seif nya Anna av k’ luj htav hkof iz baf hsaf t’ blau nya iz neif sav htauf taj t’ caiv dauv tai hse Anna le:
 “M’ ta gaz tai di neij laif? Y’ maz loz taj t’ pau mux baf qau lau lauz!”
 “N’ maz loz taj t’ mux ah!” Anna si kwaj auz. “ meimeij ya neif y’ aif dauv maz loz taj dof mav lauz”.
 “lauz tij kah! N’ hai le co htai t’ niz hki ni mauh!”  Matei-oo civ hse auz.
 “N’ hso moj le taj t’ moj hai y’ sav baf ah?”  Anna tai hse Matei-oo dauv av maix htauf s’ef wai.  Tuz av naj hoo taj di neij wi neif, Matei-oo gux klai ce maz loz taj div sauv paux muj hpo t’ ci ngau auz le baf neij lauz.
 Anna t’ hkau neif me Matei-oo lai qu cav htwij t’ du neij av miz, bafhsaf kauv wai dof mav meij le htwij av nauj k’ caj hpu sav pgaj t’ gaz neif, pgaz t’ seif nya auz nau t’ gaz baf neif lauz.
 “Lauz sav hav gau ceij nauh!” Anna civ baf auz. “ N’ meij seifnya av miz dauv kauv av mi neif, t’ mau naz le baf”
 Anna neif aif dauv taj hpoqaj kauv miz daif, meij htwij ah, saj miv nyau ah, qux dauv hkwij le av hai tov koj lauz av sav le taj plau pooz. Baf hsaf pgaz t’ me av lai boov dauv taj hpo qaj baf meij le sav uv wai le taj hpo qaj av taj hsa k’htauf cav auz neif lauz.
 “Y’ paj tai baf ya le y’ meij bla keiz t’ hkau neij sav k’ heif lauz ya htwij t’ du, y’ sav hku taj dof mav lauz.”
 Lau gax nyau le Anna loj baf le av bla kei div sauv av k’ neij baf htwij hpo, mei meij Matei-oo t’ hkau neij t’ sav lauz htwij nau t’ caiv baf lauz.
 Taj coo hka meij geiz taj yau hka meij gei neif Matei-oo t’ cav wai baf, hkauv wai htai le taj koj hka meij le co plaj av qo neif lauz.

 T’ niz t’ hkauf le Deif nya pooz , Seif laj waj hpo bauf htauf dauv htauf avhka neij Anna hai le co dauv t’ sau hsei kaz taj gej le baf.  Sau wai hsei ka le av gei t’ beif dauv av hkof kle le av sau ceij kauv lauz. Anna klej av hkof div, bafhsaf av hkof soo bau bau hpla htauf wai t’ cai lau aif wai ceij kauv, Matei-oo hso maoj wai le S’raf co hkof kauv auz le “kei lau aif” neij meij wai taj meij taj tauv s’ pgaj tej lauz!
 “Y’ kwaj t’ mux baf!” Anna tai wai hpai le av tiz s’ kau p’ trez auz le av lauz aif av hka neij lauz. 
 “N’ kwaj m’ taz t’ mux baf laih!”
 “Hsei kaz taj gej neij mauh! Y’ meij sau auz neif kwaj lauz y’ sav t’ boof baf”  Anna tai taj dauv bif si av maix taiv htauf k’ dauv wai le “T’ la nya iz kaiv taj dauv htauf av hka neif mux wai dof mav, n’ aif dauv ceij ah?”
 “Meij mauh!” Matei-oo tai hse auz dauv t’ hso moj taj nau miz baf.
 Anna tai seif nya Matei-oo le taj hse k’ tauj le taj dauv taj laj htauf av hka iz neij, taj hpo qoo hpo qaj, htof hpo lix hpo yooz wei wau, auf baf auz baf wai av hsaf geiz dof mav dauv seif hpo waj hpau mai htauf dauv htauf qila wai dof mav lauz. Matei-oo av maix hsgav le Anna meij le av t’ seif nya taj seif t’ hpaf iz baf lauz.
 “Hpai le y’ of le taj hsa hif av hka neif, y’ miz mauj baf htai le taj hse k’ tauj t’la nya iz.  Dauv t’ sif s’ raf tai baf ya le y’ meij auf mei dauv auf t’ sif baf av hse av k’ tauj neif, baf t’ baf y’ k’ neij hai cix loj kwai le co sei lauz.”
 “Of le taj hsa hif nav dof mav ceij nauh!”  Matei-oo taj moj seif nya av sav dauv p’trez ceij kauv Anna le av hso moj taj sei neif lauz.
 “Eh!” Anna klof htauf av maix dauv ci wai daf:
 “Y’t’ sif s’ raf neif av taj koof bf koof sei of az mav. tuz le y’ dof htauf neij y’ k’ kai t’ sif s’raf muj ceij kauv lauz.”
 “Meij ah! Meij maz sav di neij n’ k’ baf of le taj hsa hif pooz lau co lauz”
 “T’loj baf.. taj kai t’ sif s’raf neij av bluv of wai dof mav lauz.”
 “N’ k’ baf maz loz taj nav dof mav nauh!”
 “Maz loz taj nav nax kei t’ baf taj nau miz baf aih!”
 Meij le Anna pax soof pax sav le av taj maz loz av pooz kauv niz daif dauv seifnya naj pej wai lix maz loz gei dof mav lauz.

 “Y’ t’ pau naj pej baf le n’of s’ kauv sei di lai? Meij le n’ taj hso moj t’ lauz gax laux sav nau t’cai baf neih!”  Antini-o si kwaj Matei-oo.
 “Meij nauh!” Matei-oo tai hse auz. “ Anna neif lau hsau ceij meij le av aif dauv taj hpo qaj, seif hpo waj hpo dauv aif dauv maz loz taj dof mav nauh!”
 “Le nai daf t’ hkau aih.. lau lav”   Kasinnta taiv hkwai auz.
 “Ma sav div iz y’ k’ tai baf naz nauh!” Matei-oo pax s’pgaj av maix.  “ Meij le Anna of le taj hsa hif yix av qo, taj kau mi daiv le taj plau pooz neif geiz qila wai.. tu daf laif le co neij qila wai ceij lauz”.

 Tu taj hse k’ tauj le bu laz htauf av hka neij, Matei-oo av moj sav hku wai taj dof mav meij le av maz qai lau av sav neij 15 kilo neif lauz. Taj le av qai lau iz neif lau gax nyau le pgaz dof htauf sau dauv sav hku wai taj dof mav lauz.
 “Baf maz boof taj t’ caiv kah!”  Matei-oo av moj tai htauf taj hpai le av cau lauz av sav wi dauv kwaj qau av hpo hkwa dauv av taj hpu pgaj av maix:
 “N’ maz di laih! Naz hki gaz iz , n’ qai lau nyau t’ dwiv hpo neij”  Pgaz dau hpo paj hki gaz iz t’ taiv taj nau miz baf meij le av auf hkauv sooj taj auf le av moj me av duf auf wai t’ hpaf neij lauz.
 Meij le Muj cav htauf tu le Muj yaij niz neif Matei-oo auf baf kof le Anna hai caux neij auz dauv le Muj qu niz Muj of bgiv niz neif lai pgei auf wai kof le pgaz kax poo neij lauz.
 T’niz t’ hkauf le Muj of bgiv niz ha hkau neif, Matei-oo lai tov kaux av paj lai pgei auf hkauv sooj kof ceij. Le av hkauf htiv neif av paj av maix hsgav baf hsaf tu av htif av hpo hkwa hai pgei auf kof ceij kauv neij kau niz wai t’ neif baf ceij lauz.
 “Pav..n’ hai pgei auf kof ceij nauh!” Matei-oo taiv e av paj.
 “Muj of bgiv niz t’ niz qau lau lauj” 
 “Div neif lauj p’ taiv..muj av gaz n’ auf baf le n’ taj maz lauj av pooz nauh!”.
 “Matei-oo eh, y’ kaiv n’ paj nauh!”  Av paj, pgaz maz pix meij –oo av hkof doo av loz.
 Wi dau pgeiz auf s’ kauv kof k’ dauv hki hka, taiv laux av sav le t’ baf duv seif nya av moj baf neif lauz.
 “ Pav eh, n’ baf duf auf t’ nau ceij nauh! mov t’ aif dauv wai le p’ bauf uf nav kaix hsauv nauh!”
 Tuz taj neij wi av lauj hki neif pgaz dau hpo paj hki gaz iz tai k’ swi taj t’ blau t’ blau dauv av moj mei me hsoof auf htai le taj dauv tajlaj neif, av paj heif lau kaux sooj au le hsauv ko laiv ceij lauz. Baf hsaf pgaz dau hpo paj hki gaz iz neif qai lauz wai t’ caiv ceij lauz.


Lwij yuj t’ yuj

 “Sav hku taj dof mav” Matei-oo av paj kauv htauf le taj sa hku av pooz. “P’ k’ lai auf s’ kauv Pei ei ya  taj le taj hsa auf mei hpav dof av lauh nauh!
 “Muj laj t’ gei nauh! taj auf le av k’ maz bauf su t’ hpaf iz. Y’ hso moj le y’ k’ pgei neij na le taj t’ mi mi dauv n’dau hpo paj hki gaz iz loj baf m’ ta t’mia laif?”
 Matei-oo lai cav av tiz s’ kauv le k’ me av moj pgei neif auz le m’ taz t’ miz geiz neif lauz. Antini-o tai baf auz le:
 “T’ baf hso moj az laif baf! Qei n’ moj pgeiz neij naz le dai hpo t’ hplef nauh!”. Meij le av wai seif meij lai maz htauf paux cav hko le co gau htiv le muj koj lauz geiz av hka iz neif mux s’yuj wai dof mav.  Dauv meij le av wai of cau cu dauv weij hpav dof av sauv neij av wai seif of le pgai wai dauv seif hpo waj hpo az mav neif lauz.
 “Baf hsaf dai hpo neij geiz k’ tej lauz. Muj na hkau p’ lai mi le av pooz sei ceij nauh!” Antini-o taiv lau htuv k’ dauv wai, duav le taj koj hka neif p’hav caux auz sei ceij lauz. “ N’moj n’ paj k’pgeiz neij naz nauj nauj ceij ah?”

 Le av lauj hki t’ yix t’ mauj baf neif av moj pgei neij auz le Teiv hpo t’ hplef  lauz. Matei-oo av moj k’ doov k’ deif taj t’ dof t’hsiv  civ wai le av pgei ka a qo lauz, baf hsaf kaiv taj hse k’ tauj gei le pgeiz neij auz av hkai iz lauz.
 Tuz le Muj qu niz t’ blau neif Matei-oo dauv Antoni-o lai hsau lauz av “Dai hpo” le co gau htiv dauv sav hku wai taj dof mav lauz. Av wai seif lai caux dauv meij-oo dauv hsaiv so auf taj nyaf le mei hoo “kai” meij-oo k’ li av hkof dauv auf wai daf wifwif soso wai dof mav lauz. Tuz le moo hkof cooz lauz k’mgi k’ mgi av hka neif av wai hki gaz neif sav hku taj div sau av k’ kwaj dauv kwaj av Dai hpo sau t’ hlef iz k’ soo k’ cgauv ceij ah neif lauz.
 Paux hkwa hpo hki gaz neif hso moj wai le Teiv neif av bluv of wai az mav dauv hso moj htauf wai le sav k’ maz htauf ceij kauv k’haj riv leij yauj  av lauj ceij kauv lauz.
 “Teiv hplef iz geiz neij kei le dev t’ hkau nauh!”  Pgaz hki gaz neif tai s’kauv taj “P’moj p’ paj t’ hai maz nauv maz blav pgaz baf ceih!”
 Tu le Muj cav htauf t’ niz av hka neif, Kasinta seif nya wai dauv tai baf av wai seif le taj sav hsiv av pooz le
 “Nai hki gaz iz t’ kaiv s’kauv le av aif kwi yaz baf nauh!  Laiz hsau lau hkoox sooj daf wai hki gaz neij nauh!”
 “P’ laiz maz dauv qau lau nauh! Hai hkauf t’ nwi neif maz nauj nauj; dauv p’ k’ tei htauf leij yauj av lauj ceij. P’k’lai caux dauv taj auf, auf s’ kauv moomoo naujnauj ceij lauz”
 Anna do k’ naj pgaz se gaz neif av taj kaux kav  kauv htif daiv lauz. Matei-oo ci baf Anna le “Taj meij moj lai n’ sav lai s’ kauv sei nauh! Dai hpo av lauj of az mav. Taj moj lai n’ sav ceij ah?”
 “Taj moj laiz y’ sav dof k tej lauz; baf hsaf y’ moj y’ paj t’ aif wai baf kah!”
 Hpo saf t’ hpaf neif seif nya wai le Anna av moj av paj t’heif le av loj kwaiv tuz le av hkof pe htauf baf meij le av k’ baf t’ muj sei neij lauz.
 “T’ loj baf nauh! Kasinta heif hsoof av wai seif av sav. “ Le dai hpo pooz neif hkof pej htauf t’ sei baf dauv taj t’hklif baf nauh!”
 “Mei tai nyau le la nwi av lauj hki neif k’ gei mauh!” Anna tai baf av wai seif le taj sav caj av pooz.
 “La nwi pooz kwix neif,  k’geiz div laif?” Matei-oo si kwaj Anna.
Meij pooz kwix La nwi t’ blauf neif Anna t’ baf lai hsaiv t’sif le taj hsa hi le baf.
 “Heih!!! Sav hku taj!”  Pgaz se gaz neif kauv htauf le taj sav hku av pooz.
 “Dauv.. n’ hkof soo htauf kei li meij ah?” Matei-oo siv kwaj dauv heif hsoof av sav.
 “Meij!  htauf keiz dof hsiv liz” Anna ci hse auz le taj maix hsgav av pooz.
 “N’ hkof soo bau div htoo nauh!” Matei-oo tai lauz tij k’ dauv wai.
 Anna hplav lauz av hkof dauv htuv lauz av hkof kle div k’ klej be av hkof soo meif le taj maix hsgav av pooz neif lauz.
 “N’lai meij t’ sei baf y’t’ laiz t’ mux baf ceij” Kasinta tai baf Anna.
 Maz sav di neif av qo pgaz se gaz neif, pax lauz av sav le k’ lai qei av hkai le Anna av moj av paj neif lauz.
 Anna av moj t’ heif le av lai baf, baf hsaf av paj tai wai le lai sei dauv qai laux av sav le hpo saf av maix nya neif lauz.
 “Keiv hpo t’ neij lai taj nau t’ pooz baf p meij ple taj di iz neij” Anna av paj tai baf av moj.
 “Hpomuj meij baf t’ muj neif k’ maz sav di lai n’ seif nya ah?” av moj tai hse auz.
 “Baf t’ muj k’ sei di laif?” Av paj tai naj pej k’ dauv auz. “Av hkai iz neif taj t’ gej le baf, muj kojlau geiz dof mav dauv hso moj le av tiz s’kau k’ kwaj htai av hki gei meij ah?”
 Hposaf se gaz plav lauz av hkof.  Kasinta pax hsoof av sav dau ci hse Anna av moj av paj le
 “Htai le t’ coj hpo nauh! Dauv p’ meij htif le taj ef htauf moohkof k’coo neif, p’ ke kwai kei Anna t’ htif qau sei nauh!”
 Maz sav di neif av qo Anna av moj heif lauz abv hkwai le me av laiz bafhsaf taiv wai le k’ baf laiz hpai le moo hkof hauf lax k’ hsgau dau, dauv t’ heif le Anna bauf kwix av hkof klej dauv av hkauf hpiv baf lauz.
 Anna av paj lai se hpo saf t’ hpaf tuz le av dev maix nya dauv tai baf hpo saf se gaz neif le:
 “Taj le av loj dof k’ tej neif heif le Anna av sav mux nauh!” Tu le hpo saf se gaz neif k’ kei t’ blau neif Anna av paj civ baf k’ daiv av wai seif le: “Taj bluv dof mav le su wai seif kwaj htwai y’ hpo muj av hki nauh! Su wai seif kai hpo saf le av lauz aif nauh!”
 Hpo saf se gaz neif tai hse wai t’ sei baf, meij le av wai seif hso moj wai le t’meij taj le  av loj dof baf. Bahsaf baf m’ta le Anna av paj sav hku dauv ci blu av wai sei di iz neif, av wai seif t’naj pej wai baf lauz.

 Taj k’taix k’tau le k’ lai hsau lau paux hpo le taj plau pooz neif Anna kwaj laj wai av klai dof mav dauv si kwaj av wai seif t’ lauj lauj le k’ baf k’ tauz sav dif laif? k’ baf maz m’ ta laif?, k’hsau lau paux le taj koj kla meij le seif k’ du hpau lax laif?, dauv hpai neij neif hti klo of ceij ah! neif lauz. Baf hsaf matei-oo t’ hso moj taj t’ hpaf iz baf hso moj wai htai le taj auf le av k’ lai aux auf wai neij lauz. Dauv tai baf ceij kauv Anna le:
 “N’ meij lai dauv pgaz neif n’ k’ baf auf taj le p’ maz auf s’kauv nauh! T’ baf maz di le n’ auf t’ lauz baf nauh! Naj pej ah?”
 “Naj pe li!! hkof naj eh” Tai taj wi dauv lai ne moo Matei-oo av bauv paz t’ htif lauz.
 Matei-oo av maix htauf gau dauv t’ naj pej wai le Anna hai ne moo auz baf dauv lai si kwaj av tiz s’ kauv baf qav dauv Anna av taj s’kai p’ waj t’ hpaf iz. Kasinta tai naj pe auz le:
 “Meij le Anna sav hku taj dof nauh! N’ kwaj kwaj nauh.. Anna t’ neij hav nau t’pooz baf, htai le taj hsa hif dauv co pooz nauh!  Di laif di lauj gei neif lai ne moo Anna t’ gei nauh.. taj hsa k’ caiv boov auz.
 Kasinta tai wai di iz meij le Matei-oo t’ pau auf luj hti baf neif lauz.
 “T’ baf sav uv baf aih!” Matei-oo tai hse auz. “Y’ ne moo htai le y’ moj t’ gaz nauh”
 Lauz gax nyau le Matei-oo t’ pau seif nya taj baf. Av nauj nauj t’ hkau neif Matei-oo av taj s’ kai p’ waj geiz  dauv t’ sav htauf taj nyau nyau baf lauz.  Div av tai pliz Kasinta le av wai meij maz liz klo av sav neif, sav t’ me av lai nux le dai hpo pooz baf, baf hsaf dauv t’ coj hpo neif sav pei nauj wai lauz. Dauv t’ ha qau neif Matei-oo auf luj hti daf  wai t’ baf taj me hsoof baf lauz.
 Tu le Muj yaij niz gau hkau neif taj ef htauf hkiv lauz wai ceij kauv. Anna hai tuz le co le av maix av na t’ gei baf av pooz daiv ci baf Matei-oo le:
 “Htuv k’ hpaf taj nauh! div sauv le gau neif moo hkof hauj lax k’ k’ hsgau htauf nauh!”
 “Htuv k’ hpav me taj hsgau htauf sei ceij ah?” Matei-oo t’ naj pej wai baf.
 “Le y’ dev neif htuv k’ hpaf kauv mi nauh!  Eh!!”. Anna tai naj pej auz “Cav htuaf le y’ t’ of hsoof baf nei!”
 “Y’ k’ htuv k’ hpaf le n’ hkof soo k’ htauf keiz nauh!”  Matei-oo taiv hse Anna.
 Anna ni htauf wai le taj sav mux av pooz lauz. Matei-oo hav cau cu auz meij le av sav uv wai le Anna k’hai ne moo auz k’dauv neif lauz.
 Meij le Matei-oo k’ baf htuv k’hpaf taj av qo, av wai pax sav le av k’ htuv k’ hpaf div sauv htwij pluj t’ du neif lauz maj kwix wai ceij kauv lauz.  Tuz Matei-oo kei tu le av dev t’ blau neif av wai hpuv si pgauj gau wai dof mav meij le htwij av nauj k’ caj, hpu sav pgaj t’ gaz neif hai of le av dev maix nya dauv tai s’kauv taj dauv av moj neif lauz. Meij le av htwij t’ du neif cix hplauv kwix av qo neif lauz.
 Htwij t’ du neif maz av sav di sauv av kwaj Matei-oo t’ mux baf dauv mau wai auz kauv blau daif lauz. Baf t’ niz niz neif Matei-oo lai k’cau wai daf hpai le av k’ baf lai t’ hplaf dev t’ hplef neij av maiz nya neif lauz. Dauv htwij meij t’htif auz baf t’ niz niz neif sav hku wai taj dof mav neif lauz.
 Baf hsaf htwij t’ du neif meij htif auz neif mau pluj mau krau auz, dauv av k’luj sauf wai dof mav tuz le naj k’leij k’taij hpav neif lauz. Matei-oo kwix htwij t’ du neif le lej av blau dauv meij baf auz neif cix kauv wai le taj hsoov taj hsa av pooz neif lauz.
 “Y’ hso k’ moj le”  Hpu sav pgaj taiv baf Matei-oo av moj. “Pgaz k’ auf huf y’ htwij meij le av tooj gei av qo”
 Wi dauv qei wai av hkwaiv div sauv k’klav lauz lix le k’ qu keiz av htwij dauv kwaiv wai daf

Htwij Av Tooj  “Saujqa “ Lauz Maj..
Meij Htif Keiz T’gaz Lajlaj Neif
 K’ Heif Lauz Av Hhof Hpav Gei Lauz”.

 “Auh! Htwij pluj  t’ du neif av miz le Sauj Qa”  Wi dauv Matei-oo thuv k’ hpaf taj le av sav pooz div sauv htwij t’ du neif k’ lauz maj nauj nauj, dauv t’ baf me av keiz k’ da kei le baf neif lauz.
 Baf hsaf Matei-oo sav uv ceij kauv wai le htwij t’ du neif k’ kei qu kei av lauj meij le s’raf sof baf auz le taj hpo qaj neif av toj av lauj neij geiz mav div taj hpo nyau toj nauj av lauj, dauv lau hsau daf taj pgaz le av maz baf do hsa auz t’ hpaf neif toj wai av maix neij lauz. S’raf htuv htauf wai av do le k’hsau mi hai maz gauz pgaz k’ cej hkof hpo  av hif dau plef nya meij le pgaz hif hpo lai hka baf do k’ hsau miz neif lauz.
 Dauv htwij Sauj Qa t’ du neif meij toj wai le Matei-oo kwix auz le lej dauv k’ hai eif k’ da kei auz neif!!Ohh!!! Plu laz kei!! Matei-oo htuv k’ hpaf taj az htauf k’dauv neif lauz.


Yaij yuj t’ yuj

Tuz le Muj Qu niz t’blau neif Matei-oo gaiz htef dauv htif wai le moov hkof k’ hsgau, muj koj lauz wai gei mav dauv taj ef le moo hkof hkauf htiv t’ of baf av qo, av wai nauj baf wai htai le av k’ lai hsau lau av dai hpo neif lauz.
  Antoni-o dauv Matei-oo k’taix k’ tau htauf av sav le gauz hkau t’ htif qauz. Hsau lauz av dai hpo, maz htauf leij yauj av lauj le av dai gauz htiv dauv laiz caux ceij kauv wai mei-oo lauj, mauj hkau hsaiv so auf taj dauv s’pe hklau auf “Hsauv ko laiv” neif lauz.
 Pgaz hki gaz neif maz s’ kauv taj dauv taiv s’ kauv taj t’ cu t’ cu  le:
 “N’ hso moj le Anna k’ aif dauv wai ceij ah!”
 “Aif dauv wai nax!” av wai t’ gaz tai hse auz.  “Kauv p’soo htauf wai k’ da hkau lauz.”
 Tuz le auf mei muj htoof wi neif, Anna av paj hai htuv av cu dauv kwaj hsoov taj le dai hpo av pooz,  yeij soo taj dauv p’ trez hpo saf t’ hpaf neij lauz.
 “N’ dai hpo hplef iz mux dof mav lauz”
 Anna av paj ne moo auz wai dauv qax k’ da av sav kei wai t’htif qau dauv t’ maj laux Anna av taj nau miz baf lauz. Hpai le av hka av hkauj hki hka se hka av hka neif, taiv co baf Anna le:
 “Hpo muj eh, loj kwaiv le taj soof mi sav mux av pooz nauh!”
 Wi dauv Anna yoox htauf av cu div sauv av hsge taj ne moo soo av pajav of neif lauz.
 “Hsa maix si aih nauh! N’ hso moj di lauh!” Matei-oo cav k’ swi Antini-o.
 “ Nai neif n’ t’ seif nay taj t’ paf iz bah nauh!” Antini-o ci hse auz.
 T’coj hpo neif Kasinta hai tuz dauv p’trez dai hpo t’ hplef iz dauv p’trez wai Anna le av laux av qe geiz neif lauz.
 Hpo saf lwij gaz neif loj kwaiv wai mux dof mav dauv p’ lauj ceij kauv wai le t’ heif le Anna av hko pe htauf baf neif lauz. Anna t’ hkau soof hpgiz sav nyau wai dof mav meij le av tiz s’kauv se gaz neif loj kwaiv mux dauv auz. Av wai seif kwaj dauv tej dau geij caux taj auf mux wai do mav lauz.
 Anna kwaj hti nauj hpo mi hpo le av la hsgi, hpau le av hpav htauf t’ hpaf, hpla qi la mux soof mux sav dof mav lauz. Tuz le muj qeij lauz hpav dof av hka neif Anna taiv htauf taj dauv ci wai daf:
 “Nauj hpo mi hpo ne moo geiz mav nauh!”
 “Meij s’pgaj tej ne moo geiz dof mav” Kasinta tai hse auf dauv Antini-o hplav lauz av hkof ceij kauv dauv Matei-oo t’ hkau taiv hse wai le:
 “Tuz le p’ hsaiv so auf taz nyaf av hka neif ne moo dof neij keiz iz lauz.”
 “Pgaz t’ gaz iz” Kasinta kleif qau Maztei-oo av maix.  “Hso moj htai k’ auf taj t’ miz lauz”
 “Taj moj auf sav mei liz ceij nauh!”
 Anna tai wai le taj moj auf sav le mei neif av s’kau t’ hpaf lav baf av sav dauv sav hku wai daf dof mav meij le Anna auf taj t’ wi nau t’ miz baf av qo neij lauz.
 Hpai av wai seif k’ tau taj auf taj au, hsaiv so auf taj nyaf dauv hklau auf hsauv ko laiv av hka neif naj hoo wai le htwij mau taj sauf wai le av yiz neif lauz.
 Pgaz av gaz naj hoo wai le av he baf hsaf Matei-oo t’ hkau neif seif nya wai le meij htwif t’ du neif av k’ luj neif lauz.
 “Htwij t’ du neif lauz!” Matei-oo kauv hpgav htauf dauv t’ nau t’ cux wai lauz.
 “Hpai laij t’ du laih?”  av tiz s’ kau se gaz cav auz t’ blau qau meij le t’ nauj baf wai le htwij le Matei-oo pli wai baf neif lauz.
 “Of t’ du lauh!”  Matei-oo kauv htauf dauv gaux htauf av hkof le dai maix nya
 Av wai seif se gaz kwaj hsoov wai t’ blau qau dauv htif wai le htwij t’ du neif cix qau soo dai pooz  neif lauz. Kasinta av maix t’ mgi dauv htif wai le htwij t’ du neif av htoov plei lauz dauv kauv htauf wai le:
 “Htwij taj pluj!!” “Htwij taj pluj!!”
 Av wai seif cix wai le av hklei t’ bo dauv k’ saz hoov k’ sa haiv wai,  tuz le av boov k’ tu le co maix nya t’ blau neif, av wai seif hse htef of bgiv wai dauv nauj baf wai le Anna of tauj wai le dai pooz.
 “Tauh!!! Thwij k’ eif Anna kah! Htai kwaj htwij av maix neif p’ k’ pluj htauf sei nauh!”
 Av wai seif cix k’da kei soo dai pooz t’ hkluv le htwij t’ du neif hai qau tuz Anna av gauz htiv div baf neif lauz. Anna t’hkau toj hti lauz av sav hpauj qax wai lauj hseif nauz div sauv k’ kai cu k’ wai p’ lauj lauz av sav neif lauz.  Matei-oo t’ hkau maz wai t’ sei nau miz baf , hkliv lauz av hkauf av cu, hav div htwij dauv mau htwij t’ du neif le av k’ luj hpav dof neif lauz.
 Meij le av hpav baf wai le lix Katoo av pooz le mau dauv htwij taj neij thwij pli wai ceij lauz. Matei-oo t’ hso moj wai le av k’ mau dauv htwij taj baf, baf hsaf meij le taj hkluv baf sav av qo av wai maz pyav dauv kwaj wai neif lauz.
 Htwij t’du neif hpuv wai dauv t’ mau taj le baf lauz. Matei-oo pli taj dof mav baf hsaf pax hsoof av sav mau hpav dof k’ dauv wai, htwij t’ du neif guz av hki t’ hka hki hka dauv of tauj wai, wi dauv hai qau soo Matei-oo av gau htiv neif lauz.
 Matei-oo av hkof hpau dauv av kaux yooj qei mau taj t’htauf le baf neif lauz. Htwij t’ du neif hai qau tuz le av gau htiv ne taj swiv swiv dauv leij Matei-oo av  hkauf hpiv, wi dauv hkwei qau klaj auf taj nyaf hsaiv so neif lauz.
 Matei-oo gaiz htef  htuv Anna av cu dauv kei wai k’ baiv k’ baiv soo co pooz neif lauz. Anna hpuv dauv av sav t’ nauv wai meij le  t’ hkau baf taj di iz nau t’ blau baf lauz. Av wai seif kauv “Tho ra sap” tuz le Matei-oo av dev dauv t’ coj hpo neif htwij av nauj k’ caj hai tu wai lauz. Htwij t’ du neif leij  av hkof av hkaj dauv wi lauz wai le dai gau htiv neif lauz.
 Htwij av nauj k’caj kaiv kaulaz hparaj seif av sav geiz dof mav dauv hai qei wi sav coo hpo saf t’ hpaf dauv ci baf av wai seif le Sauj qa t’ du iz neif av kaiv htwij hpo li klov dauv loj kwaiv wai mux dof mav lauz.
 “Luh!! Plu laz keiz..Htwij hpo t’ du iz dof div neif nya nuh!” Matei-oo tai hse auz dauv kleif qau taj soo htwij t’ du neif av of dauv pliz wai di ceij lauz.
 “htwij hpo div nauh!” Htwij av nauj k’ caj tai lau tij wai. “k’dof htauf wai di nauh!”
 “K’ mau taj az htauf ceij kah!” Matei-oo siv kwaj wai le av k’ luj t’ nauv av pooz.
 “ha ha ha!!” hpu t’ gaz neif niz htauf. “av mau taj hsoof meij le taj moj loj kwaiv av sav av qo.. tuz le av dof htauf neij mau taj cgaz lau lauz.”
 Hpu t’ gaz neif qei wi sav coo k’ dauv taj az blau dauv tai seif nya av wai sei le htwij mau taj az meij le av baf taj duv qax auz av qo, htwij of wai t’ mux baf dauv cix hplauv wai lauz.
 “Le gau y’ k’ kwaiv hav auz lauz”.
 “Pli taj k’ si nauh! Htwij hpo qau lau pliz auz baf  m’taz laif? Maix t’ hsgav baf ah?” Kasinta to hkwaiv Matei-oo hpaiv htwij av k’ caj keiz pooz.
 Baf hsaf Anna tai hse Kasinta le:
 “Pliz si taj nah? T’meij baf nauh! P’ hso moj le av meij htwij taj pluj, baf hsaf htai le Matei-oo t’ gaz nauh, hpoo kwix htwij t’ du iz neif lauz.”.
 Matei-oo sav hku taj dof mav le Anna tai hse Kasinta di neif, baf hsaf taj t’ moj qai laux av sav dau Kasinta baf av qo tai wai le:
 “Baf liz..tai eif laux sav taj t’ gei, hai k’ dauv le gauz nauh!”
 Le hki t’ niz neif av wai seif hai wai daf t’ pooz lauj lauj dauv hpaiv av wai seif hsaiv so auf taj nyaf av hka neif htwij t’ du neif hai wai ceij kauv baf hsaf av nauj k’ caj hai moz wai lauz.
 “Hpo saf eh, hpa tij k’ heif lauz n’ hkof hpav lwij seif cei S’pei nauh!”
 Av wai seif hso k’ moj wai le hpa tij t’ gaz neif taiv loj kwaiv taj baf hsaf hpa tij t’ gaz tai wai le:
 “Meij le hpa tij klav lauz lix le k’ heif lauz pgaz le av htif kei Sauj qa, dauv su wai seif htif neij kei ya, Cei t’ hpaf iz kaiv n’ taj lauz”.
 “ Az nax kaix hsauv kah!”  Atoni-o cav auz.
 “ T’ az baf nauh! htwij t’ du iz neij av pgei tu le av seif t’ hsi nauh! Hpa tij heif su av blaif t’ hsi iz neij baf av lauj av klai lauz”.
 “Mei di neij taj bluv nauh, hpa tij dof eh” Antini-o tai hse auz dauv qax qau cav a tiz s’kauv le klof cei t’ hpaf iz k’ pgei dai hpo le av sau t’ hplef k’ neij ceij ah neif lauz.
 Sauj qa mau wai Matei-oo di lauj lauj baf hsaf t’ blau nya iz neif mau wai le taj soof hku sav hku av pooz meij le Matei-oo heif lauz auf av taj nyaf neif lauz.
 “N’boof geiz nauh le htwij geiz geiz t’ du neif aif naz”  Anna tai baf Matei-oo t’ niz t’ hkauf.
 “Tuz le La nwi pooz kwix neij n’ lai loj kwaiv de au sei ceij nauh!”  Matei-oo heif hsoof Anna av sav.
 Wi dauv Matei-oo bauf kwix Anna av hkof klej meij le av hkof soo bau htoo lauz be av naj liz av qo neif lauz.!!

 

Matei-oo Sameiro, Paux hkwa hpo av nif of 8 nif, av taj kauv soof kauv sav of wai le yuj
1. Bauf uf dof neij le av Moj av Paj lauz.
2. Pliz htwij hpav dof le av de gauz htiv.
3. Dauv av tiz s’ kauv le av nauj t’ of hsoof baf dauv si wai sei kauv muj niz.

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >