Lix Pgaz K'Nyau av hta พิมพ์ ส่งเมล
Image Lix Pgaz K'Nyau av hta
Lix t'beif iz kai wai lix Pgaz K'Nyau av hta dauv taj iz neif kai wai taj le av lof dof dauv pgaz kauv gaz, p'baf maz lo keiz auz dauv do keiz hta lauz.

                                          

 

 

                                    1. HTA HTOO HTA YWAZImage
              Hta Htoo hta Ywaz t’k’lux iz, duvhplahtauf wai le K’caj Ywaz neif meijwai pgaz le av teilauz moohkof dauv haufhkof dauv k’yaij taj le av of wai le av pooz hkailex t’hpaf t’gaz neif lauz. Dauv duvhplahtauf ceijkauv wai le K’caj Ywaz neif av cok’mauz dof tux dauv duvkaihtauf wai taj hkailex div av tajsavlau of wai av sauv neif lauz. Dauv le hki neif, meij le ImageK’caj Ywaz sav k’nyauz pgazhaufhkofhpo avqo, av wai ufkeiz hkaufkeiz wai pgaz haufhkofhpo t’hpaf lauz. Bafhsaf, t’hkluv le pgazhaufhkofhpo t’hpaf neij baf taj ufkeiz hkaufkeiz div baf neif, Ywaz av blaf av lai t’hpaf of htauf wai lauz. Dauv le hki k’tej neif, Ywaz naujnauj haipej wai dauv pgaz hkailex neijbluv neijhpgof wai lauz.
 Hta Htoo hta Ywaz iz, hpai tajsi tajpgaj av hka meij geiz, taj kijcu tezhkauf av hka meijgeiz, taj aufmoov av hka meijgeiz neif, pgaz t’uf auz baf, meimeij t’hkau, pgaz soofkei savpgaj do t’leiz (roov htav hkof) wai s’kauvs’kauv hpai av sofhpo sofliz av hka neif meijgeiz, hpai av htauf hifsauhkof av hka meijgeiz neif lauz. Hpai av hka neif, pgaz soofkei sav pgaj t’hpaf neif civ bluv keiz K’cajYwaz dauv qei k’nyav k’dauv K’cajYwaz le k’hsofgeiz avwaiseif hpai av of le hifsau t’hplef av pooz neif dauv k’tauj nya av gauj lauz.

K. K’caj Ywaz teilauz taj.

1. Haufhkof leplez t’of div, of htai t’lau dauv k’liz.

2. Leplez meij hti t’laivlaiv, of htai Loofmaiv dauv Wafmaiv.

3. Taj naunu naunu meij hti, htofhkluf cauj le nyaf maijhki.

4. T’pgauz hkof le gujsau wi, t’pgauz lax le gujsau wiz;
    Htoo hailauz hai t’boof div,  Ywaz hailauz hai t’boof div;
    Taj hailauz hso meij k’liz,  laiz t’riv moohkof hkaufhtiv.

5. Haufhkof leplez baf t’siv,  Ywaz toz le av hkaufnefhki;
    Haufhkof leplez baf t’kav, Ywaz toz le av hkaufnyasav.

6. Hklef dof caiz av gij le hti, caiz baf Wafmaiv av laujmi;
    Hklef dof caiz av gij hti kla, caiz baf Wafmaiv av laujda.

7. Deifsuj tau hti Ywaz dov laz,  Aisinauj htei tajlaijhpa
    Deifsuj dov laz Ywaz tau hti, Aisinauj htei taj nwi miz.


8. Htihpivhkof maiv hkuf luvluv, bleifblauf tau hti le av cu;
    Htihpivhkof maix hkuf wawa,  bleifblauf tau hti le av cunya.

9. Deifsuj paujhti Ywaz cej pliz,  pauflaif pooz hti ywaz t’kwi;
    Deifsuj paujhti Ywaz cej hsga, pauflaif pooz hti ywaz k’da.

10.Bleifblauf hsav swei bleifblauf yooz,  Sifwa dauvkav of le moo;
     Bleifblauf hsav swei bleifblauf hav,  Sifwa dauvkav of le htav.

11.P’taujhtauf moo av htoof hsi,  bleifbiaufwa yooz hsgaf moohtiv;
     P’taujhtauf moo av htoof a,  yooz hsgaf moohtiv bleifblaufwa.

12.Ywaz moj sooflauz mauxbo cei,  kaihtauf hklef laiz gax av dei;
     Ywaz moj sooflauz mauxbo htoo, kaihtauf hklef laiz gax av hpoo.

13.Ywaz hailauz le hkleflaf kla,  hkleflaf meij Ywaz av qauzswa;
     Ywaz hailauz le hkleflaf loz,  hkleflaf meij Ywaz av tozbo.

14.Lejmuj meij Htoo tei Ywaz tei, lejkauv meij Htoo tei Ywaz tei;
     Htoo tei Htoo tei kif tei weiz,  Ywaz tei Ywaz tei kif tei weiz;
     Sif bofhtauf le av naceiz,  hpau hpavhtauf le av naceiz;
     Divhtauf Ywazhpo srauflaflei,  Ywaz pgaj Ywaz hposaf lauz keiz.

15.Lejmuj meij Htoo tei Ywaz bgau,  lejkauv meij Htoo tei Ywaz bgau;
     Htoo tei meij Htoo aufsooflauz,  Ywaz tei meij Ywaz      aufsooflauz;
     Av plau meij hti hsif t’plau,  av plau meij plav pleif t’plau;
     Moohkof lauztau lej lauzpgauz,  Maivywaz meij soolaif t’hkau.

16.Haufhkof leplez meij Htoo ke,  haufhkof leplez meij Ywaz ke;
     Htoo ke Htoo bauv nif bauf se,  Ywaz ke Ywaz bauv nif bauf se;
     T’kwaijkauj bauv keif cune,  htwifhpa hpgi kloz muj gaiz de.

17.Lejmujhkof cozcoz cauzcauz,  lejkauvhkof cozcozcauz cauz;
     Htoo laizhav Htoo bef htauf qau,  Ywaz laizhav Ywaz bef htauf qau;
     Befbef htaufbav le moodau,  laiz htauf pgojpgauz taj dauv Lau.

18.Htoo dof tau hti le Qofklo,  Ywaz dof tau hti le Qofklo;
     Tau le seif civ seif t’loz,  tau le waf civ waf t’loz;
     Tau le Hpu cau le Dwaif lo,  pej le Qai paz le Moz co.

19. Htoo dof tau hti le Qof kei,  Ywaz dof tau hti le Qof kei;
      Tau le seif civ seif t’geiz,  tau le waf civ waf t’geiz;
      Tau le Looz sau le hpau dei,  pej le lej t’dauv le lei.

20. Htoo lofhtauf le bau le naiz,  Ywaz lofhtauf le bau le naiz;
      Htoo auf htavsi lex se raiz, Ywaz auf htavna lex se raiz;
      Htofhkluf meij Ywaz hsau k’ai, diflauz le t’reif dauv hpai.

21. Htof lofhtauf le maiv waiv be,  Ywaz lofhtauf le maiv waiv be;
      Muj hseifhseif teihtauf av qez,  muj haha teihtauf av qez;
      Teihtauf mei wiz pgauj htauf de,  baf Sinez av lauj leplez.

22. Htoomoj dof av hkaufmeif bau, Ywazmoj dof av hkaufmeif bau;
      Yaujhtauf lej av lauj ofhtau,  yaujhtauf lei av lauj ofhtau;
      Yaujhtauf muj moohkof lauzpgauz,  tejkwaiz huhpav le k’lau.

23. Moohkof dof t’leij hsau so,  haufhkof dof t’leij hsau so;
      Htof le geijsoo htof t’to,  htof le geijgauz htof t’to;
      Tajpgoz leplez meij Ywazhpo,  htuvlauz tejkwaiz le moo loz.

24.Moohkof dof pez nwi keif hti,  haufhkof dof pez nwi keif hti;
     Tajpgoz lix Htoo av k’bliv,  Taj pgoz lix Ywaz av k’bliv;

     K’luj taj niz sauf niz sriv,  k’toz taj niz sauf niz sriv;
     Htwai av cu htauv dauv bauriv,  htwai av hkauf hsei dauv navriv;

     Htwai t’htif lauz muj t’niz,  htwai hki htif lauz muj hki niz;
     Htwai tuz le doo av t’miv,  htwai tuz le kauj av t’miv;

     Htauf mi le co dof av hki ,  htauf mi le trav dof av hki;
     Do leij dauv av plaij t’mi,  hauj hpai dauv av plaij t’mi;

     Dauv neij htoo hti nwi k’tiz,  dauv neij cei hti nwi k’tiz;
     Buf de tejkwaiz av bo hsi,  buf de t’pgauz av bo hsi;

     Kloov wa htauf av ru maijhki,  kloov bauhtauf av ru maijhki;
    Gez muj keifklauz t’wau hti,  gez la keifklauz t’wau hti;

     K’pruj wai yiz yaux kaux si,  k’prauz wai yiz yaux kaux si;
     K’pruj baf si Htoo av liz,  k’pruj baf si Ywaz av liz

     Seifpgaj av hpo laiz nywivnywiv,  wafpgaj av hpo laiz      nywivnywiv;
     Haufhkof soo Ywaz beif t’bliv,  haufhkof la htau htauf av div;
     laiztaj divsauv k’hafriv.

Hk. Ywaz soo wai pgoz wai (of wai dauv av cok’mauz)

1.Htoo dof of le lej muj pooz,  Ywaz dof hsov le lej muj pooz;
   Kux hkofde htoo t’roox moo,  kux hkofde cei t’roox moo;
   Buf de nyafcei k’seifyooz,  Auf kauj le demuj av hsoov.

2.Sooleiz hauf av moj Sooleiz,  Sooleiz hauf av paj Sooleiz;
   Hauf av moj si t’gaiz keiz,  hauf av paj si t’gaiz keiz;
   Ywaz hauf htauf se htif gaiz keiz,  div hti mux keiz kauj mux    keiz.

3.Htoo laiztaj dauv k’seifmiz,  Ywaz laiztaj dauv k’seifmiz;
   Htif Qoflaux sa k’bo siv,  htif Kozlaux sa k’bo siv;
   Bobo av wai t’aif siv,  kwajdauv htavsi cwij av pliz.

4.Ywaz moj mazkaz t’poj bo,  p’yoz laiz Airox k’toz.

5.Moohkof dof tozplei tozplei,  haufhkof dof to plei to plei;
   Tozplei meij htauvk’laix tei,  tozplei meij htavk’wax tei;
   Ywaz soo kaujhse le soolei,  hifhkof hplede kauj mux keiz.

6.Lejmuj paux poo htwif mauz cai,  lejkauv paux poo htwif mauz    cai;
   Mauz htauf taj soo Qof av laiz,  mauz htauf taj soo Koz av laiz;  
   Mauzmauz mei tuz wai Kijmai,  hsof boov Naujpaz dauv    Hpofqai.

7.Htoo dof p’cau laux av sav,  Ywaz dof p’cau laux av sav;
   P’cau qaix yooz k’baf pgaz,  p’cau bau yooz k’baf pgaz;
   Tajpgoz leplez puj s’da,  mei si bauv gaiz laux p’sav.

8.Ywazmoj htof riv kaujlaijde,  k’seifmaij geiz le naufce.

9.Ywazmoj t’hkwai caux maizsoo,  t’hkwai kauj nwi muj av hsoov.

10.Ywazmoj t’hkwai Qof av klo,  lei kaijkoj Ywaz t’hkwaibo.

11.Leif k’hafcei riv maukai,  da hklaufcei luv yaf  tejkwaiz.

12.Ywazmoj t’hkwai caux meif oo,  k’seifhkof nwi hplef hai yooz.

13.Lejmuj Ywaz hsgau caj dauv di,  meizhkof heflauz p’naj mi.

14.Ywazmoj maz lai dauv Hsivguz,  haufhkof p’sauhtauf lux lux.

15.Moohkof toojhplo Ywaz hsavklav,  htauhtauf muj av hkauf le     nav.

16.Ywaz caux nav hsgau taix lejsoo,  htauhtauf pauzhe av hkof     yooz .

17.Moohkof dof av tauz laij dof,  haufhkof dof av tauz laij dof;
     Taj dof muj laiz muj havhplov,  taj dof la laiz la havhplov;
     Taj t’havhplov meij Ywazhpo,  laiz hsgauv k’liz av maijko.

18.Moohkof dof t’leij hsau so,  haufhkof dof t’leij hsau so;
     Taj dof muj laiz htof t’to,  taj dof la laiz htof t’to
     Htuvlauz tejkweiz le moo loz,   Ywaz klux hsauhpa nwi toz bo.
                                                         dif t’hplef hpav yaij k’hto.

19.Htiv lejmeif saiv k’hpoof lei,   Ywaz hsofkaiz hti kaf nyafcei.

20.Moohkof Ywaz hsai htauf le traz,   haufhkof lauzbau div nyax     laf.
 
21.Htoo htoocix le plaumoohtiv,   Ywaz lauxpgaiz le plaumoohtiv;
     P’tauz leifhtoo leifcei riv,   p’tauz leifcei leifhtoo riv;
     Tajmlaj klaiklau dauv htavsi,   taj mei baf p’lauj le hki.

22.Lejmuj av dei dof lauzblav,   lejkauv av dei dof lauzblav;
     Htoo koofmuj le av ywaij gax, Ywaz  mazwaiz le av ywaij gax;
     Laiz dauv lixhtoo geiz mau sav,  laiz dauv lixcei geiz mau sav;
     Lix kwaijkauj Ywaz pgauj k’da,  cunya kif hsiv muj daufhpav.

23.Seif si Ywaz ploz tazqauz dei,  seif si seif dauvcaj htauf keiz.

24.Ywaz laiz t’hkwai pauflaif pooz,  nyafwa av qi geiz pauzkoo.

25.Ywaz kaf nyafwa kaf seif dei,  nyafwa cif soo Pgojpgauzlei.

26.Ywazmoj pozpliz le hkofsoo,  ce poj rooz ce p’naj rooz.

27.Lejmuj kaj Ywaz htof htauf moo,  ceqax htauvhpa le hkofsoo.

28.Htoo si k’niz htauf moohtiv,  Ywaz si k’niz htauf moohtiv;
     K’niz toojgauz av maijhki,  k’niz toojha av maijhki;
     Koj nauj meif dauv hkuf nauj hti,  laiztaj dauv qai dauv k’liz.

29.Htoo cifklif le plaumoohtiv,  Ywaz oo mau le plaumoohtiv;
     Leifhtoo p’tauz leifcei riv,  leifcei p’tauz leifhtoo riv;
     Lejmuj kaj lauz hsgaf moohtiv,  taj geiz bu kwai meij av iz.

30.Seifhkof dauv Htoo lofhtauf qux,  Hpauhkof dauv Ywaz lofhtauf qux;
     Av cunyasav qax seifbuv,  av hkaufnyasav gax seifbuv;
     Ywazmoj mazlai dauv Hsivguz,  me hti leijbai k’pauz luz.

31.Htoo havhtauf le lejmuj pooz,  Ywaz havhtauf le lejmuj pooz;
     Av cuduf htai nyax t’hpoo,   av hkaufduf htai nyax t’hpoo;
     Wij k’cej k’cej kajtoox,  wij k’lo k’lo kajtoox;
     Wij t’qaf Sausif av hpoo,  t’htoof nwi niz haufhkof hoov.

32.Moohkof dof hpavlaij hpavhtau,  haufhkof dof hpavlaij hpavhtau;
     Taj dof muj laiz muj kajhsau,   taj dof la laiz la kajhsau;
     Taj ef civ sa t’kajhsau,   laiztaj dauv qai dauv p’cauz.

33.Taj yiz moohtiv yiz moohtiv,  taj cej moohtiv cej moohtiv;
     Taj dof muj laiz wauj wauj wiv,  taj dof la laiz wauj wauj wiv;
     Koj nauj meif dauv hkuf nauj hti,  laiz taj dauv qai dauv k’liz.

34.Moohkof dof soo av htoof koz,  haufhkof dof soo av htoof koz;
     Lauzhsaiv nif le Qof av klo,  lauzhsaiv nef le Koz av klo;
     Pax qux hsauhpa nwi toz bo,  dif t’plef hpav yaij k’hto.

35.Oo lauz meif saiv k’hpoof lei,  Ywaz t’hkwai hti kaf nyafcei;
     Oo lauz meif saiv k’hpoof moo,  Ywaz t’hkwai hti kaf nyafhtoo.     

36.Htihpivhkof Ywazmoj loxkwai,  p’yoz meij Ywaz av naufhsaiv;
     Htihpivhkof Ywazmoj laizhav,  p’yoz meij Ywaz av naufhkav.

37.Yooxhtauf kwa p’taujhtauf lei,  s’moo lej yooz neij hkeibgei.

38.K’tauz auf yooz neij baubo,  caujlauz le moo k’paux loz.

39.Tajmux le Ywaz of Ywaz hsov,  hklef nwi htoof hti ywaz k’poz;
     Tajmux le Ywaz of t’paz,  hklef nwi htoof hti ywaz wavwav.

40.Htoo lofhtauf le lejmujpooz,  Ywaz lofhtauf le lejmujpooz;
     Av cumuj htai nyax t’hpoo,  av hkaufmuj htai nyax t’hpoo;
     Caux k’cej maz lix maz loox,  caux k’lo maz lix maz loox;
     Hsau lauz le moo av t’loox,  haufhkof caj hti ywaz t’sroov.

41.Taj u u le haufhkoflax,  taj aiv aiv le haufhkoflax;
     U u meij Ywaz qax av sav,  aiv aiv meij Ywaz qax av sav;
     Muj mei pgojpgauz la t’hpav,  la meij pgojpgauz muj t’hpav;
     Pgaz hpav mei sei t’gazgaz,  pgaz pgoz nauj Htoo cej nauj     Ywaz.

42.Htoo havhtauf le lejmujpooz,  Ywaz havhtauf le lejmujpooz;
     Av cumeif pauztriv pauztroov,  av hkaufmeif pauztriv     pauztroov;
     Cauzpaz yooxlauz naufhpleihtoo,  k’seifmoj mazhplaif mazhploov.

43.Htoo hkau htauf suv le Kavkeiz,  Ywaz hkau htauf suv le     Kavkei;
     Hkau htauf suv klaimuj lauzceiz,  hkau htauf sif klaimuj     lauzceiz;
     Lauz duvsuv le Pgojpgauzlei,  baubo klo htoo pgaxsaf cei.

44.Deif dof haihtauf t’keifklauz,  nyaf dof haihtauf t’keifklauz;
     Yaujlauz lej dauv lej keif  lauz,  yaujlauz lei dauv lei keif lauz;
     Meizhkof heflauz le k’hsau,  k’hsau mi nyau, meiz mi kau.


G. Ywaz keiz paxlauztaix pgazhaufhkofhpo

Image1.Ywaz havlauz qautej t’bgiv,  Ywaz t’kwaj keiz av laujhki.

2.Taj dof Htoo, Htoo av sav e,  taj dof Ywaz ,Ywaz av sav e;
   S’kwij, s’kwij t’neij lez,  k’nyav, k’nyav t’neij lez;
   Blav htauf av kwaiz le Sifnez,  kauj mux naxkei, t’mux lez.

3.Htoo dofdof av soof e e,  Ywaz dofdof av sav e e;
   Havdaf puj havdaf hkailex,  havdaf waij havdaf hkailex;
   Paxlauztaix kwaiz p’najnez,  oo t’sei hpav t’baf lez.

4.Htoo si paxlauztaix av gauz,  Ywaz si paxlauztaix av gauz;
   Kwix le hklefhki t’blav htau,  kwix le qauvhki t’blav htau;
   Kwix mei blavhtau le t’pgauz,  s’yuj pgaz dauhif dauqau.

5.Htoo k’havlauz le m’kaux,  Ywaz k’havlauz le m’kaux;
   Me mi laizhsge mi geijlaux,  me pgaj laizhsge pgaj geijlaux;
   Kauzlaz laizhsge baf hsivkaux,  kauzlaz dauv Ywaz divsauvsauv.

6.T’reif de koo auh de koo,  Dauhpai de koo auh de koo;
   Htoo mazmuj Htoo laiz of soo,  Ywaz mazwaiz Ywaz laiz of soo;
   T’reif de koo mei kajtoox,  av k’swi plauzhtauf soo moo.

7.Htoo si k’neiz htauf lejhtav,   Ywaz si k’neiz htauf lejhtav;
   Htoo civ puj su t’hka sa,  Ywaz civ waij su t’hka sa;
   Ywaz gixlauz av sav le lax,  div minyauzwa sifhkof htav.

8.K’cejhkof soo dauv pauzhe,  k’lohkof soo dauv pauzhe;
   Htoo kooxmuj av lauj leplez,  Ywaz mazwai av lauj leplez;
   K’cejhkof hsaumiz waivbe,  Htoo lauj Ywaz klai t’of lez.

9.Pgaz hkluvneij Htoo meijmauz naz,  pgaz hkluvneij Ywaz    meijmauz naz;
   Taj av hsif n’auf baf a,  taj av hse n’auf baf a;
   Haufhkof le Ywaz wij k’da,  Ywaz keiz wai soo laif t’paz?

10.Tau oo pezpez Tau oo pez ,  Awav pezpez Awav pez;
     Htoo hkooflauz av moj leplez,  Ywaz balauz av paj leplez;
     Klav le lixhtoo nwi k’hte,  klav le lixcei nwi k’the;
     Htauvmaipaj dauv Hkaufdufde,  lofhtauf baf pgoz baf pgauj lez.

11.Pgaz hkluvneij Htoo meij mauz yaz,  pgaz hkluvneij Ywaz     meijmauz yaz;
     Taj av hsif y’auf baf a,  taj av hse n’auf baf a;
     Ywaz keiz wai le haufhkof la,  keiz paj moo keiz klaif av hka.

12.Hklef dof of le taj av dau,  qauv dof of le taj av dau;
     Lixmaix dof Htoo heif deidau,  lixmaix dof Ywaz heif deidau;
     Beflauz qaucei hsaf k’hsau,  pgaz looz baf sei t’nauznauz?

13.Lix kwaijkauj hsauhpo waiv be,  poj t’baf hpav t’baf lez.

14.T’kwaizsaf le av misoo,  saft’kwaiz le av misoo;
     Hpau heif cau cau aufyoojkloov,  cau heif hpau hpau aufyoojkloov;
     Hpau heif cau cau t’yoojkloov,  of htau le cau kauxyooj pooz.

15.Htoo k’havlauz auf mazlox,  Ywaz k’havlauz auf mazlox;
     Mazlox k’tauz puj av hpo,  mazlox k’tauz waij av hpo;
     K’tauz mei qoo cai hploov kloz,  soonya baf moo baf s’kov.

16.Htoo havhtauf le taj av dau,  Ywaz havhtauf le taj av dau;
     Htoo av lauj hav teij k’yauz,  Ywaz av lauj hav teij k’yauz;
     Pax lauz taix av hkofklauz bau, nemoohtauf y’maixhti lauz.      
       
17.Htoo havhtauf le lejmuj pooz,  Ywaz havhtauf le lejmuj pooz;
     Av laujmi pez lix pez loox,  av laujda pez lix pez loox;
     Pax lauz taix av hseikaz soo,  nyau soohkof kazhtauf lauzloox.

18.Htoo havhtauf hti mauz dof niz,  Ywaz havlauz hti mauz dof niz;
     Av laujmi htoo k’blivdiv,  av laujda cei k’blivdiv;
     Ywaz keiz av hki k’de li,  of teij le hki s’yuj si.

19.Ywaz qauxtix av hki le lei,  auvhtauf paitrau baf k’sei?
    
20.Htoo k’havlauz seif poj srai, Ywaz k’havlauz seif poj srai;
     Htoo me mi hsge mi t’laiz,  Ywaz me pgaj hsge pgaj t’laiz;
     Laiz hsge hki gaz Htofbausrai,  kwaj seifnya Ywaz lauj Ywaz      klai.

21.Htoo k’havlauz gij klof hsoov,  Ywaz k’havlauz gij klof hsoov;
     Hkau Qoflaux t’htoof proovproov,  hkau Kozlaux t’htoof      proovproov;
     Hkauhkau mei dauvhtauf hklihtoo,  kauj k’mux le laif t’pooz?


22.Lejmujhkof cozkroz cauzkrauz,  lejkauvhkof cozkroz cauzkrauz;
     Leplez Htoo looz av htwif mauz,  leplez Ywaz looz av htwif      mauz;
     T’looz lez yaz htai t’hsau,  havgauz tajlei tajp’cau.

23.Lejmuj Htoo tei neij leplez,   lejkauv Ywaz tei neij leplez;
     Htoo tei neij Htoo t’hsaivgez,  Ywaz tei neij Ywaz t’hsaivgez;
     Hsafk’hsau Demuj hsaivgez,  kauj le p’coz t’mux lez.

24.T’laj laiz laiz, t’laj laiz,   sauhka laiz laiz, sauhka laiz;
     Seifhplefhtoo lauztauj le klai, seifhplefcei lauztauj le klai;
     Taj dof Htoo, Htoo gij t’kai,  taj dof Ywaz, Ywaz gij t’kai;
     Taj av gij kai Nyafbafmai,   hsaiv lix tuz Awav Kijmai.

25.Moohkof dof leplez Htoo tei,  haufhkof dof leplez Ywaz tei;
     Htoo tei t’niz, t’s’reiz,  Ywaz tei hki niz, t’s’reiz;
     Ywaz teitei Ywaz mi s’peiz,  dauvhtauf wafso dauv wafbgei.


Q. Ywaz av blaf lofhtauf

1.Htoo lofhtauf le haufhkof gauz,  Ywaz lofhtauf le haufhkof gauz;
   Lof le lix su t’duflauz,  lof le qei su t’duflauz;
   Lof nyaf suf hpav le nyaf htau,  hki gaz au hti t’lof qau.

2.Taj hoohtauf le T’koof pooz,  taj sa htauf le T’koof pooz;
   Y’civ meij Htoo y’hailooz,  y’civ meij Ywaz y’hailooz;
   Taj t’meij Ywaz t’meij Htoo,  mauz hpau t’boov mauf cif ploov.

3.Taj hoohtauf le Tau oo pooz,  taj sahtauf le Awav pooz;
   Hoo le Qof y’laiz auf looz,  hoo le Koz y’laiz auf looz;
   Y’t’htif Htoo nau t’pooz,  y’t’htif Ywaz nau t’pooz;
   Cifhtauf kauvsrau Ywaz le moo,  Ywaz kauvhtauf srau cej k’oov.


NG. Ywaz k’haikeiz div wai le av k’ufkeiz hkaufkeiz taj av gauj

1.N’mei najhoo Ywaz oo too,  baf mujhtoof looz, mujqeij looz;
   N’meij najhoo Ywaz oo kwaiz,  baf  mujhtoof laiz, mujqeij laiz.

2.Ywaz haikeiz le seifhkofhkle,  su t’mof le seif p’de;
   Ywaz hai keiz le seifhkaufhtiv,  su t’mof le seifbeifhpiv.

3.Tajef le moo laiz hkivhkiv,  tajhkiv le moo laiz hkivhkiv;
   Laiz muj maix se nif t’wiz,  laiz la maix se nif t’wiz;
   Kwaiz htoo kwaiz cei n’mei hiv,  kauj k’mux keiz hkuf dauv hti.

4.Naujgeiz of le hti av hse,  cauwa hsov le kauj av hse;
   Bafyof sooflauz baf av hkle,  bafyof gauz lauzbaf av hkle;
   Hsaiv t’tuj le seif t’klez,  hsaiv t’tuj le waf t’klez;
   Hsaiv t’tuj le av cune,  hseifnauz le Ywaz dof av qez.

5.Htoo k’havlauz haufhkof riv,  Ywaz k’havlauz haufhkof riv;
   Baisoo bof le av laujhki,   baigauz bof le av laujhki;
   Hivneij av hpau paux najdiv,  laizhav le Ywaz av laujmi.

6.Taj dof Htoo laiztaj haikeiz,   taj dof Ywaz laiztaj haikeiz;
   Haikeiz caux dauv av lixcei,  haikeiz caux dauv av laijcei;
   Pgaz te t’kauz hpav t’sei,  pgaz hki t’kauz hpav t’sei;
   Hpav sei meij Ywaz av pujdei,  razlauz lixcei kauj mux keiz.

7.Lixkwaijkauj hsaulauz pgaiz dauv,  nauj poj cau hsgo av hkof prauv;
   Lixkwaijkauj av maix of hsi,   nauj poj cau hpav lauz t’kwiv.

8.N’of boov htaulaf hkaufhtiv,  n’sei lixhtoo av miz hsi.

9.N’hkluv neij Ywaz av deilau,  n’htif neif Ywaz qaixpaixlauz.

10.N’auf baf Ywaz av htoovpleiz,  taj k’toz Ywazmoj heif keiz.

11.N’of dauv Ywaz moj hki dev,  Ywaz moj hsav hsei n’hsav cez.

12.N’caux baf Ywaz of t’kwi,  Ywaz moj heif naz taj nwi miz.

13.Hkluv neij pgaj le n’naujhsiv,  n’sei paux gozpgaj av hki.

14.N’hkluv neij hsau pgaj sif swei,  mux dof n’htaiv av maijcei.

15.Htoo lofhtauf le k’peiz bau,  Ywaz lofhtauf le k’peiz bau;
     Yaujhtauf lej av lauj of htau,  yaujhtauf lei av lauj of htau;
     Yaf s’toj av sav kifgauz,  pgaz buf mei sei yaz mei lauz;
pgaz tooj lauz le Mezrifcauz.

16.Htoo havhtauf bau si bau plaiz,  Ywaz havhtauf bau si bau plaiz;
     Htoo auf htavsi lex dau rwaiz,  Ywaz auf htavna lex dau rwaiz;
     Htavsi htavna mei hsaivkaiv,  kauj hpofqai maz mux p’wai.

17.Htoo lofhtauf le haufhkof la,  Ywaz lofhtauf le haufhkof la;
     Lof t’nizniz t’hkaufbav,   lof hki nizniz t’htaufbav;
     M’hsa t’niz lofhtaufbav,  pgeiz s’yuj pgaz kauj wavwav.


18.Moohkof toojhplo trauj caixqei,  haufhkof toojhplo trauj caixqei;
     Yixyix Htauvmaipaj haikeiz,  caizcaiz Htauvmaipaj haikeiz;
     Caj hkofsoo hkwi htauvmaicei,  pgajpgaj hse hposaf lauz keiz.

19.Hkli haihtauf le lax t’hkli,  hkli hailauz le htav t’hkli;
     Hkli t’meij pgaz dof av hkli, hkli t’meij pgaz pgaj av hkli;
     Hkli le mi cauv av laujliz,  hkli le pgaj cauv av laujliz;
     Naufwaj htoo k’blaf k’bliv,  naufwaj cei k’blaf k’bliv;
     Waj hklihkof hklihki wauzriv,  waj hklihki hklihkof wauzriv;
     Hklihkof teijlauz cei t’siv,   hklihki teijlauz cei t’siv;
     Waj t’htif hplauv t’keif hti,  waj hki htif hplauv hki keif hti;
     Waj htaufbav Sausif hkaufhtiv,   klauzlauz difde oo dauv pi;
     Oo s’yuj si walejhti,   walejhti av cof lauzhtwi;
     Lauz taix hpau gauzkaj av swi,  da lauz neij Ywaz moj laujmi.


 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >