Pgaz K'Nyau av taj of moo พิมพ์ ส่งเมล
Image Pgaz K'Nyau av taj of moo
Pgaz K'Nyau av taj of mooTaj geij le av neij baf hkof hpav le hposaf dauv nauj s'ploz hpo av taj kwaiv taz Pgaz K'Nyau av kwauj le nif 2005, Cauf taif kauj.

                                  

 

                                  1.  K’cej hkauf htiv kauv keiz naz
                                           Nauj S’baf hpo av taj kwaiv
 
       Lix le y’kwaiv htauf auz t’beif iz neif, meij le y’sav lau nauz hpav y’taj hsomof le av geiz seif t’hpaf, le y’tokauf baf le y’taj of moo av pooz hpaiv taj hse k’tauj le y’kai hposaf av hka neif, kai taj of moo le av qilaz dauv lauz s’yuj wai dof mav lauz. Taj of moo le p’of le k’cej k’loz neif, moohkof htiqaiz, taj ef p’cauz hti, taj k’swiz, k’liz sauf gauz, htof hpo lif hpo, kai wai taj lauj le av lauz lav dof mav lauz. Muj niz muj sau laiz pooz kwix s’nax kei, taj hse k’tauj hsau t’laiz av sav s’nax kei, baf hsaf taj qi taj laz t’hpaf iz k’of wai le y’sav pooz htaubo dauv lauz maj wai t’sei baf lauz.
 Le taj lauj t’tauz, pgaz kauv wai le k’cej k’lo, taj lauj le taj tei lauz pax lauz neij pgaz leplez of wai dauv seif hpo waf hpo, htof hpo lif hpo, taj lauj iz neif meij wai daupuj waij k’lux Pgaz K’nyau av taj of moo av k’re neif lauz. Hpai taj lauj t’tauz iz neif, p’wai daf kauv gaz p’of dauv taj aif taj kwi dauv kai wai div sauv daupuj waij daf wai av sauv neif lauz, t’sav keif laux sav baf, t’naj gaj nez tez taj baf, seif nya pax tij pax qiv av sav, baf hsaf t’baf tij baf, taj auf rav p’auf s’kauv, taj auf cgaz p’auf s’ kauv div pgaz tai do wai le “Taj hsiv auf pij, taj dof auf nauz” neif lauz. K’maj t’of baf, baf hsaf pgaz kauv gaz p’of sei div laif neif meij wai daf le p’maz auf muj maz auf waiz le pgaz kauv wai le quv neif lauz, quv t’lauj neif luj auf pgaz koov auf daudoof nya meij wai daf le quv t’lauj neif k’of wai daf dauv taj dauv taj laf a koov a miz, taj nemoo nehsgau taj saf taj hplo neif lauz, dauv le quv qez neif p’paj k’hsai auf htuz dauv le muj gauz hkau p’k’laiz kwaj auf htuz dauv p’neij auf baf yuj le quv qez kauv muj gauz dauv p’sav hku taj dof mav lauz.
 Le k’cej hkof neif k’liz sauf gauz geiz dof mav lauz, k’liz hai oo baf pgaz mux dof mav lauz, dauv k’liz hai oo baf seif laf waf laf sai t’htooj lauz pliz lauz hpuv wai dof mav baf hsaf av nauj nauj neif t’lauz pliz nauv t’caiv baf lauz. Taj gej taj hklif t’maux laif s’nax keiz p’sav t’uv baf meij le p’dev t’hplef dauv t’hplef of dauv pgaz kauv wai le hpeihklaj pooz le p’pax maz kaiz wai meifoo le av pooz neif lauz. Meifoo neif meij wai taj tei lauz pax lauz neij pgaz av qo, meij le p’qu neij seif muj le pgaj dof av pooz dauv p’t’baf pgeiz auz baf lauz.
 Goz mauf s’kauv eh hsomof hti hti t’keij, le k’cej neif taj gej taj hklif s’nax kei baf hsaf hposaf dauv sav pgaj seif t’hpaf neif of wai daf sei, p’t’naj hoo le pgaz k’cej hkof hpo si le taj gej nau t’blau baf, t’div sauv le weij pooz baf nauh!, taj iz meij wai daf le p’wai daf Pgaz K’nyau p’baf taj hsof geiz hpav dof nya neif lauz, taj gej hka le av yix k’tej neif laiz pooz kwix wai dauv cav htauf wai le taj koj hka neif lauz. Le gauz nauj hkuf t’hkluv le p’gaiz htef div baf neif p’naj hoo hsau hpa auf o t’htooj nwiv le taj looj taj krauz av pooz neif lauz, div sauv av kauv gaiz htef pgaz, tai baf pgaz le “Muj k’hseif hkau daupuj waij kauv gaz gaiz htef hkau” t’p’sa muj naz hkau av taj hkiv dof mav laiz pooz kwix wai dauv muj k’wa htauf dauv lauz. Taj hkiv soo caiv caiv le t’hkluv muj wa moov nauj div baf p’naj hoo hsef moj sai htauf t’hplef dauv t’hplef a htauf dauv a htauf boov k’lex kauv dev neif lauz, hsef moj sai t’p’sa dauv lauz maj kwix wai lauz. Hpai av hka neif muj hpav dof gauz hsgi lax hai pej htauf wai daf le k’cej hkauf htiv taj looj hki looj of s’kraiz p’kwaj dauv hpla qilaz dof k’tej lauz. Hpodi hposaf t’hpaf cif weiz cif wauz wai dauv uf loj kwaiv taj sav wif le av kai hta le p’moj p’paj uf keiz pgaz hpai av maz mi pgaz av hka “Taj koj lauz bau leiz bau leiz, sauhka hpo tov tauz av nij av hsei.” Hposaf t’gaz dauv t’gaz neif of dauv taj niz k’mgi, taj niz taj ei, p’kwaj dauv mux p’soof p’sav dof mav, taj hse k’tauj hkai iz kai taj koj hka s’nax kei baf hsaf k’liz muj hai oo baf pgaz k’suj k’sauz dof mav dauv laiz baf pgaz k’yauz k’yauz lauz. Nauj tauj plaij hpo tai qaiz kaux kav taj of dauv taj niz taj ei, paux muf hpo seif t’hpaf htaf nif htaf hsei, paux hkwa hpo hteiz taj kav taj dauv kwaiv oov lauz. P’moj p’paj p’hpi p’hpu k’neij of bgiv of sa av sav meij le taj hpiv taj maz cgaz lauz t’caiv lauz.
 Taj hse k’tauj laiz pooz kwix hklei dof mav dauv t’hkauv pgaz nau t’gaz baf, seif laf waf laf lauz hsguz kwix, av laf qeiz si p’kwaj div sauv av of bgiv av sav div pgaz K’nyau dauv hkauv wai taj cooz av klai ceij kauv lauz. P’moj p’paj p’hpi p’hpu k’tauz pax av cu k’waiz hkauf k’waiz div le taj mei hai cooz av wai k’lauz maz cix neif lauz, taj koj hka t’yix lez baf dauv taj k’hai cooz wai dauv k’kai wai taj cooz hka neif lauz. Moohkof cooz lauz li, pgaz kauv gaz sav hku taj dof k’tej, hposaf t’hpaf cif weiz wauz dauv uf taj sav wif dauv baf caux baf seiz le taj gaiz loj kwaiv wai mux geiz dof laif!, dauv hposaf t’hpaf neif uf loj kwaiv taj sav wif le av naj hoo baf wai le: “ Pru hkof cooz dof maiv taiv laiv, hkav auf taz dof heif, auf yaz av soof t’loj, av sav t’loj.” Dauv taj hse k’tauj tuz wai li le p’moj p’paj k’lauz maz cix lauz, seif laf waf laf t’hpaf le av laf lauz hsguz le taj koj hka, hkai iz dauv htauf av laf le av sau hpla qilaz geiz dof mav, p’kwaj baf p’maix hkli hklif tiz lax lauz.  Hpai le p’wai daf kauv gaz p’baf maz taj av hka neif daupuj waij le yij leiz pooz kauv gaz kauv doof, maz cez laux sav le taj aif taj kwi av pooz lauz. T’loj lez baf soo auf klof soo auf cei baf, t’nyav laux sav taj baf, maz cez laux sav lex gij lex ba tuz le p’wai daf dauyij nya maz hsgif maz quv wiz neif lauz, hpai laif gaz le av taj t’wiz div baf p’k’laiz maz cez auz tuz le av wiz kauv gaz lauz.
 Taj hse k’tauj of div t’tauz hpai le buhpo muf k’nauz htauf le cix meij geiz, le quv meij geiz, hpai le k’liz oo htauf av hka, hai oo baf bu av laf dauv bu laf yaiz yauz av sav p’kwaj hpla qilaz dof mav dauv lauz s’yuj dof k’tej lauz. T’la hki la dauv p’wai seif p’bu k’baf koov li dauv pgaz dauyij k’maz cez laux av sav div t’blau dauv hpai taj hse k’tauj le p’maz bu av hka neif kai wai taj gej hka dauv tuz le p’maz bu wiz lauz. Hpai le bu baf av hka neif hpau daux hka hpav htauf hpla laiz bau pgaiz cix hkof cix qez, lauz aif lauz kwi dof mav lauz. T’nif dauv t’nif k’maz av sav div iz lauz, taj tei lauz pax lauz neij pgaz leplez li neif lauz, k’liz sauf gauz, meif oo meij geiz, moohkof taj cooz, htof hpo lif hpo, taj looj taj krauz av wai k’of wai dauv pgaz htaubo lauz.
 P’kwaj kwaj muj bau yauj hkai iz neif, taj hsau t’laiz av sav kauv miz, hpodi hposaf maz lo taj, laiz qu taj seif hkauv seif nya soo hkoohkof weij pooz, nauj tauj plaij hpo t’hpaf t’of yij of qau lez baf lauz,  hav maz loj maz laiz taj le weij pooz dauv sav peiz nauf keiz av luj av laj, av goz mauf s’kauv, dauv sav peinauf keiz Pgaz K’nyau av taj of moo neif lauz.
 Goz mauf eh, taj hse k’tauj yix mav li le n’hav qu taj seif hkauv seif nya, hkai iz taj gej hka laiz pooz kwix li, taj cooz hka laiz pooz kwix li dauv taj koj hka laiz pooz kwix li, n’of hpai laif?  n’t’hai keiz of n’moj n’paj baf m’taz laif? Moj paj hpi hpu hkauv kwaj laj n’klai kauv gaz, seif dof waf pgaj taj looj taj krauz hkauv kwaj laj n’klai ceij kauv lauz.
 Goz mauf eh, taj hse k’tauj tuz li, le n’baf keiz k’da keiz le n’yij, n’ hav qu taj seif hkauv seif nya yix dof mav li, hai keiz maz dof htauf htau htauf keiz p’yij p’qau, hai of keiz taj le moj paj heif lauz neij pgaz, hai keiz k’tauz keiz taj miz lax pgaj kla taj miz lax pgaj pooz, keiz k’tauz keiz taj tei lauz pax lauz neij pgaz div sauv taj seif t’hpaf iz k’of dauv pgaz t’coz baf t’coz tuz le p’hpo p’liz av coz neif lauz.
 Goz mauf s’kauv eh, laiz lauz qu taj seif hkauv seif nya le hkoo le weij meij geiz!, laiz hpiv taj maz taj meij geiz! t’baf sav peiznauf p’yij p’ qau baf, p’yij p’qau neif av bluv av hpgof of dauv pgaz rav dof mav, hai keiz qu taj koof baf koof sei le k’cej k’lo kla, p’yij p’qau taj seif nya of wai a miz a mav, taj koof baf koof sei of wai rav mav, taj seif nya le p’qu kwaj seif nya le weij pooz p’t’htif baf neif, of wai htai le k’cej hkof lauz, k’cej hkof kai wai taj lauj le av baf taj hsof geiz dof k’tej lauz.

                                                    2.  K’nyau cez
                                               Cau Wisei  av taj kwaiv

Y’hkux htauf kai Pgaz K’nyau hpo le t’coz iz neif, neij maz lo maz dauv baf taj le hkoo hkof weij pooz, maz lo baf lix maix Cauf taif dauv lix maix Kauz laz, p’laiz maz lo taj le weij pooz p’neij baf taj luj taj laj le Cauf taif dauv Kauz laz av taj, av of de av geiz dauv av t’geiz baf, taj le p’laiz maz lo taj le weij pooz neif meij le p’k’keiz maz geiz maz wa htauf keiz p’hif p’qau, qeiz neij p'taj seif hkauv seif nya keiz tai baf pgaz hif hpo qau hpo neif lauz.
Hpai le y’maz lo taj le weij pooz av hka neif taj le y’sav peiz nauf t’sei baf neif meij wai Pgaz K’nyau av taj of moo, av k’luj k’hta dauv pgaz K’nyau av luj av laj, hpai le y’tokauf Pgaz K’nyau le av div sauv dauv yaz, y’laiz qauz of mux hso pez auz, meij le av kai taj p’nauf le av lof dof k’tej le p’kai k’lux Pgaz K’nyau dauv kai wai daf taj maz hplahtauf p’luj p’laj le av geiz av wa dauv duv naif hplahtauf keiz le p’t’sav peiz nauf keiz p’hkauf htiv hkauf loz baf dauv t’sav peiz nauf lauz keiz p’sav le p’kai m’taz t’gaz laif?, p’hai pej le laif paz laif?  p’mei tokauf laux sav div p’kai Pgaz K’nyau p’k’cav laux sav taj le Pgaz K’nyau av kwauj, dauv y’sav hku le y’k’luj k’hta of daf av wai, meij le pgaz baf nauz nauz av kwauj av k’luj k’hta t’of daf wai baf, qei neij pgaz kwauj dauv pgaz luj pgaz laj dauv keiz sooauf wai le av taj of moo av pooz, av qo neif y’sooauf keiz y’kwauj tai hplahtauf le pgaz av gaz av maix nya dauv y’t’maix hsgav baf, mei le baf gaz gaz toz Pgaz K’nyau av kwauj t’boof baf dauv sav uv le av s’kauv k’tai nav auz le av kai Pgaz K’nyau, av qo neif, p’kai nax keiz Pgaz K’nyau s’nax kei, meij le pgaz hauf hkof hpo kauv gaz daiv kai wai daf K’caj Ywaz av hpo av liz, dauv kauv gaz daiv p’hkux htauf t’coz nya iz neif p’hkux htauf le sav aif htauf t’sei baf, p’maz taj le sav aif dauv mei sei neif p’k’maz taj geiz ah?  maz taj e ah? of daf wai le p’sav kij pooz.
Cav htauf le y’laiz maz lo baf taj le weij pooz, y’t’maix hsgav le y’kai Pgaz K’nyau baf dauv y’sav hku le y’kai Pgaz K’nyau, meij le p’kai Pgaz K’nyau s’nax kei, p’of le Kauj Cauf taif p’neij maz lo maz do baf taj, p’kwaiv baf, hpav baf, dauv toz taj, p’naj pej laux sav, dauv p’qei neij taj geiz taj wa le av sof loz pgaz, dauv y’keiz sooauf le y’taj of moo av pooz, baf hsaf y’t’sav peiz nauf keiz y’luj y’laj baf, Pgaz K’nyau hpo baf gaz gaz sav peiz nauf keiz av luj av laj toz keiz Yo toz keiz Cauf taif, toz Pgaz K’nyau av kwauj sav uv le pgaz k’tai auz le av kai Pgaz K’nyau, meimeij pgaz, p’t’hku hswai av hki baf, pgaz tai nav nax kei pgaz p’t’maix hsgav baf meij le p’hpi p’hpu p’moj p’paj heif sa pgaz lauz. Av hkai iz Pgaz K’nyau laiz lauz le weij pooz rav mav dauv looz htwai taj bauf taj nyau dauv taj k’cauf le weij pooz av hki lauz. Pgaz K’nyau hpo a gaz sav peiz nauf keiz taj boof taj ba av bluv av hpgof, meij le av kai pgaz K’nyau hpo av qo hpai le av tokauf baf taj nav taj hpgauf av hka neif av wai k’qu klai qeij htauf t’sei baf, laiz keiz le klai t’geiz t’wa baf dauv av taj of moo hav gauz wai daf, baf hsaf pgaz K’nyau of div t’nauz le av pax soof pax sav le av taj boof taj ba, dauv av taj of moo neif t’hav hplauv klai baf, dauv kai neij p’taj dix taj do le av geiz le p’k’baf kwaj loz neif auz, hsei le p’moj hta eif pgaz p’baf sauv dauv p’baf k’tauz keiz auz lauz.
Pgaz K’nyau le av of dauv nauf baf keiz av luj av laj dauv k’taix k’tauz keiz av luj av laj dauv seif nya keiz moj paj hpi hpu av bluv av hpgof seif t’hpaf neif, pgaz le av htif auz dauv k’p’trez htauf auz. P’wai daf p'kai nauj tauj plaij hpo p’baf k’taix k’tauz keiz p’luj p’laj, p’qez p’qauj, p’k’luj k’hta le moj paj hpi hpu heif sa pgaz dauv p’baf maz geiz htauf dauv maz geiz htauf keiz auz, div sauv p’hpo p’liz le hki neif k’neij htif baf keiz p’luj p’laj le p’kai k’lux Pgaz K’nyau neif lauz.
Pgaz K’nyau av luj av laj neif geiz wai daf dof mav div sauv av do le p’k’tai hplahtauf iz, p’kauv auf pauz s’mgi av meiz, pauz s’mgi mei hai le p’hif p’qau baf gaz gaz p’t’seif nya auz baf s’nax kei, baf hsaf p’kauv auf av meiz, auz hti, hai of bgiv le p’dev, meij le av kai pgaz K’nyau div sauv sauv pgaz, taj iz neif hplahtauf wai le p’luj p’laj, taj aif taj kwi laux sav div sauv dauv puj waij av sauv le taj kai k’lux Pgaz K’nyau neif lauz.
Taj maz dauv maz kax laux sav. Pgaz K’nyau tocez maz cez laux sav htaubo, div sauv dauv p’laiz maz cix maz quv, p’laiz maz dauv maz kax laux sav, auf s’kauv meiz auf s’kauv hti le cix le quv, hpai p’laiz taj le klai dauv maz cix maz quv av hka neif, p’tai niz kaux kav s’kauv taj, muj bau cauz paz av hkai iz neif taj seif t’hpaf neif lauz moo lauz maj kwix wai daf, p’baf k’taix k’tauz keiz auz div sauv le av of dauv pgaz lauz coz  lauz qaf neif lauz.
Pgaz K’nyau lenya neif taj le av maz mux htauf keiz av soof av sav, pooz hplaiv dauv taj hsoov taj hsa neif av cooj nax wai le taz muf taz qaf p’ kauv auz le Pgaz Auf qaiz, t’hkluv le av k’cav htauf taj luj taj laj neif, av k’kauv keiz hpgof keiz av hpo av liz,  av paj k’cav htauf taj luj taj laj dauv k’auf hso wai daf, wiz dauv av moj k’auf wai wiz dauv av hpo waij kov de av hpo av liz k’auf wai tuz le av hpo s’da dauv av hpo av liz auf wai wiz neif pgaz t’auf bef cez laux sav baf, dauv av max de av daix neif auf wai daf t’sei baf. Hpai av auf wai wiz av hka neif av paj k’htu hpaf eif av hpo av liz av taj, mei meij av moj neif k’htu hpaf eif av hpo av liz av taj t’sei baf, meij le pgaz pax kai dof paux hkwa, av paj k’waj lauz meiz le hpiv da av pooz ho div sauv taz muf taz qaf k’auf baf wai, cav htauf le av maz taj luj taj laj av hka neif av hpo av liz k’hav mi le pgaz kaj qez av dev t’sei baf, dauv auf pgaz kaj qez av taj hpiv taj nyaf t’sei baf, hpai av mei auf baf wai daf neif av hpo av liz k’hav gauz wai daf daukooj, meij le av kai taj duf taj hsauf, dauv hpai le pgaz auf qaiz av hka neif, auf wai le htauv le hsau, kwaj le s’raf k’tai baf auz, pgaz k’auf qaiz hpai le av hpo av liz hsokeiv meij le av cooj nax wai le taz muf taz qaf auf av hpo av liz dauv av wai daf auf qaiz div sauv av k’luj auf keiz taz muf taz qaf, av hkai iz neif Pgaz K’nyau t’pau auf qaiz le baf meij le av maz taj luj taj laj mei t’baf wai neif, av hpo av liz k’hav gauz dauv k’si wai lauz.
Av hkai iz taj boof taj ba hai tuz wai le Pgaz K’nyau av kla, dauv Pgaz K’nyau seif nya keiz htoo klai Ywaz klai, dauv boof htoo ba Ywaz dauv t’pau auf qaiz le baf.
Le muj bau cauz paz av hkai iz neif hauf hkof hkle hsau t’laiz kwix av sav, Pgaz K’nyau av luj av laj lauz maj kwix wai daf a mav dauv qei neij keiz taj luj taj laj le Yoz t’paz, hseigauz, hseisoo, hseiwa, Pgaz K’nyau hpo sauv wai t’pau boof le baf, hpai le av lauz le weij pooz av hka neif av maix hsgav le av kai Pgaz K’nyau hpo dauv av k’luj k’hta t’pau sooauf wai baf, hpai le av of wai le Yoz av kla.
P’wai daf p’kai nauj tauj plaij hpo p’baf k’tauz keiz p’luj p’laj p’qez p’qauj dauv maz hpla htauf keiz auz dauv k’taix k’tauz keiz auz, taj geiz taj baf le moj paj hpi hpu heif sa pgaz seif t’hpaf, k’of de pgaz lauz coz lauz qaf. Div sauv p’hpo p’liz le hki k’neij htif baf keiz wai dauv p’t’baf maix hsgav le p’kai Pgaz K’nyau baf, heif le pgaz seif nya wai daf kauv gaz le p’kai Pgaz K’nyau, div sauv le p’Pgaz K’nyau av k’lux k’of wai daf lauz coz lauz qaf neif lauz.

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >