Youth
Nauj tauj laij laiz duf k'toz พิมพ์ ส่งเมล
Image Taiz seif nya baf pgaz nauj yauj plaij hpo kauv div av gaz le muj niz muj sauz t'hsi nwiv dauv t'hsi qauv hkai hkauv t'laz (17-18 ?.?.) p'k'duf k'toz s'kauv le taj lauj pgaz kauv wai le Nasarait lauz.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Nauj tauj plaij พิมพ์ ส่งเมล
Image Nauj tauj plaij hpo le Kif mai av taj pe hai hav of Paj dof Alhpauso le
Seiwi-a.  Kai wai taj hse k'tauj geiz le av gauj le av waiseif neij laiz baf
le Baukau pooz le av tohkof t'blau.