Music
Tajsavwif: Aifkwi dauv maz Ywaz av tajmaz 2014 พิมพ์ ส่งเมล

"K'aif dauv Maz Ywaz av tajmaz" 2014

Tajsavwif t'hplef iz neif, av miz le "Amare Et Sevire"
kai wai Latin av kwauj, av hkaup'nyau le
"K'aif dauv Maz Ywaz av tajmaz" Bradef.Sakda,S.J.

htuvhtauf kei auz le pgaz k'Nyau av kwauj,
dauv uf s'kauv wai dauv af gomauf Bradef. Bev, S.J. neif lauz

***Tajsavwif le n'najhoo t'hplef iz neif, taj k'toz lofmaj waidaf t'tau
dauv p't'lai kei au div iz neif lauz."K'mazcez Ywaz" neif p'baf t'lai kei au le "Maz Ywaz av taj maz" neif lauz.

Kri of hpaif พิมพ์ ส่งเมล
Image Image
Click here below to listen to music song
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
VCD Karaoke Pgaz K'Nyau av taj of moo พิมพ์ ส่งเมล
ImageImage
Click here below to listen to music song
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Taj sav wif civ htauf p'trez Moj Maria พิมพ์ ส่งเมล
Image
Nif 50 พิมพ์ ส่งเมล
ImageImage
Click here below to listen to music song
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Taj bluv dof mav พิมพ์ ส่งเมล
ImageImage
Click here below to listen to music song
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Of mux hso pez พิมพ์ ส่งเมล

ImageImage
Click here below to listen to music song

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Hsei qilaz พิมพ์ ส่งเมล

ImageImage
Click here below to listen to music songอ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข้อมูลเพิ่มเติม...